Laksekvoten 2024 bliver beskåret i forhold til sæsonen 2023.

Ud fra en samlet biologisk vurdering, fastsættes kvoten for 2024 på et lavere niveau end i 2023 til alt 170 laks. Samlet vurderes det, at denne kvote ikke hindrer en fortsat positiv udvikling i antallet af optrækkende laks og således ikke hindrer gunstig bevaringsstatus.
BIOLOGISK VURDERING AF FORHOLD, DER PÅVIRKER LAKSEKVOTEN I RIBE Å VANDSYSTEM I 2024
Fangsterne i 2023 var de laveste siden 2014. Andelen af grilse i fangsterne i 2023 var middel.
DTU Aqua har i 2021 undersøgt laksebestanden i Ribe Å-systemet. I 2021 blev opgangen af laks estimeret til 3.564 (1.230-5.899) laks.
Den naturlige reproduktion har været stigende i Ribe Å-systemet igennem de senere år, hvilket har reduceret behovet for at udsætte laks. Andelen af vildlaks i bestanden i 2021 var 87 %. På den baggrund er alle udsætninger i Ribe Å derfor ophørt og den sidste udsætning var i efteråret 2022.
I Ribe Å-systemet er der sket en række forbedringer, som har skabt passage til flere gyde- og opvækstområder. Ribe Å er opstemmet ved Ribe By, hvilket hindrer fri passage for fisk. Alle gydeområder for laks i Flads Å, Gram Å og Gels Å er beliggende opstrøms disse opstemninger.
I Gels Å, mellem Bevtoft og Gelsbro Dambrug, er der lavet 15 kunstige reguleringsstyrt (betonstyrt) i perioden 1945-1965. De blev i 1995-1996 erstattet med en række unaturligt stejle stenstryg. De stejle stenstryg er unaturlige og hindrer, at fisk kan passere frit og nogle fiskearter kan ikke passere strygene og derved komme frem til egnede gyde- og opvækstområder. Der kan således opnås en stor miljø- og naturmæssig gevinst ved at ændre de unaturlige og stejle stenstryg til brede og lavvandede grusstryg med en naturlig hældning. Ved at genskabe mere naturlige forhold på de stejle styrt vil der kunne ske en øget fremgang for en række fiskearter, herunder truede og sårbare arter samt habitatarter som f.eks. laks og lampretter.
Ud fra en samlet biologisk vurdering, fastsættes kvoten for 2024 på et lavere niveau end i 2023 til i alt 170 laks. Samlet vurderes det, at denne kvote ikke hindrer en fortsat positiv udvikling i antallet af optrækkende laks og således ikke hindrer gunstig bevaringsstatus.
Mange parametre påvirker laksebestandene og laksekvoterne – Læs mere om den biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for 2024

Comments are closed.