Foreningens historie samt tilbageblik

Ribe Sportsfisker forening blev stiftet tirsdag den 18. februar 1941.
afskrift fra ” Forhandlings protokol for Ribe Sportsfiskerforening”
På grundlag af Mejerist Svend Aage Petersen og Træarbejder Johannes Hansen store uegennyttig Arbejde med at tegne Medlemmer blev, Ribe Sportsfisker-Forening en Kendsgerning.
Tirsdag den 18. Februar 1941 afholdtes stiftende Generalforsamling på Industriforeningen. Ref. De paa Listen værende 52 medlemmer, var der mødt ca. 45.
Efter Opfordring fra Sv. Aage Petersen og Johs. Hansen aabnede Portør Rasmussen Mødet og bød Forsamlingen Velkommen og klar lagde for Hensigten med at danne Forening for blandt andet at søge at komme adskilligt Uvæsen indenfor Fiskeriets Udøver til Livs.
Rasmussen bad Forsamlingen foreslaa en Dirigent. Valgt blev Trafikassistent V.J.F. Hansen, der takkede for valget og understregede at det tegnede Antal medlemmer viste at der var Grundlag for at danne Forening.
Efter den paafølgende Forhandling fremgik det klart at Mødedeltagerne ønskede Foreningen stiftet.
Mejerist Sv. Aage Petersen mente at man skulde danne foreningen med et lille kontingent og hvis det lykkedes Foreningen at erhverve sig Fiskevand kunde man jo altid Tid fastsætte Betalingen herfor. Isenkræmmer O.H. Michelsen fremhævede flere efter hans formaninger faretruende Momenter for Sports fiskeriet og udtalte at han saa meget pessimistisk paa Fremtidens Sports fiskeri (hvilket jo tydeligt understreger Betydningen af Sammenslutningen og nært Samarbejde indenfor Sportsfiskere.) Det vedtages at sætte Kontingentet til 2 kr. aarligt.
Rasmussen oplæste, Sydvestjysk Sportsfiskerforenings Love, som maaske kunne tjene som Mønster for den nye Forening.
Det vedtoges enstemmigt at danne Forening, samt vælge bestyrelse bestaaende af 5 medlemmer.
Valgt blev:
Smedemester Claus Petersen, 35 stemmer, Mejerist Sv. Aage Petersen, 31 stemmer, Træarbejder Johannes Hansen, 27 stemmer, Portør H.P. Rasmussen, 21 stemmer, Redaktør Lau, 15 stemmer, Supleanter: Maler Richard Hansen, 14 stemmer, Bagermester Friis, 14 stemmer, Revisorer: Gartner E. Mathiasen, Revisorer: Gartner K. Hagelund
Man gennemgik endnu engang Sydvestjysk Sportsfiskerforenings Love og antydede et Par ændringer i disse, som kunde være ønskelige for den ny dannede Forening.
Efter forslag af Rasmussen døbtes den nyfødte ”Ribe Sportsfisker-Forening”
Rasmussen forslog at man gav Ribes ældste Lystfisker, fhv. Vandværksbestyrer N. Tarps gratis Medlemskort som en Tak for hans Interesse og fremmøde ved Generalforsamlingen. Forslaget vedtages ved at Forsamlingen rejste sig. Da der ikke var flere af Forsamlingen som ønskede Ordet, hævedes Generalforsamlingen og Dirigenten takkede for god Ro og Orden.
Godkendt af: H.E. Rasmussen, Svend Aage Pedersen, Claus Petersen, Johs. Hansen

Foreningens første bestyrelses møde blev afholdt dagen efter, onsdag den 18 februar 1941 kl. 18.30, her blev de forskellige hverv indenfor bestyrelsen fordelt således:

Formand og sekretær: H. P. Rasmussen
Næstformand: Claus Petersen
Kasserer: Sv. Aage Petersen
Bestyrelsesmedlem: Johannes Hansen
Bestyrelsesmedlem: Redaktør Lau

———————————————————————————————————————-

Ribe Sportsfiskerforenings første bestyrelses møde, hvor opgaver blev fordelt.

Onsdag den 19. februar 1941 (klik på billede)

RSF første bestyrelsesmøde

———————————————————————————————————————-

Ribe Sportsfiskerforenings historie (1941) fortsat

(sammendrag/referat fra Protokol)
Ribe Sportsfiskerforening nyvalgte bestyrelses medlemmer arbejdede lige fra foreningens start med at få forenings love tilpasset. Få dage efter foreningen var en realitet vedtages det af bestyrelsen ville søge forhandling med fisker Marius Mikkelsen om leje af fiskevand. Og allerede søndag den 23. februar var bestyrelsen hos Fisker Marius Mikkelsen for at forhandle om fiskevand. RSF ønskede et evt. lejemål skulle starte 1. marts, men det lykkedes ikke i første omgang. Så det blev aftalt at starte fra den 1. maj 1941, men det var ikke udelukket at det kunne genforhandles på et senere tidspunkt.
Formanden havde fået tilbud af Ribe Stiftidende om tryk af 100 eksemplarer af foreningens love for 22.50 kr. og herefter 1,75 kr. pr. 100 stk. Så bestyrelsen valgte at bestille 200 eksemplarer.
Bestyrelsen aftalte at cykle ud til Karkovgaard og Stavnager, søndag den 2. marts for at forhandle med disse om leje af fiskevand. Da der ikke var kommet svar på formandens skriftlige forespørgsel desangående. NB: turen blev aflyst, da det var øsende regnvejr.
Onsdag den 14. marts, afholdtes generalforsamling på Industriforeningen, hvor der var fremmødt 40 medlemmer. Formanden havde forslag om at bestyrelsen udvides med 2 mand, således at bestyrelsen fremover ville bestå af 7 medlemmer. De nye bestyrelse medlemmer blev Maler Ric Hansen og Ekstraarbejder Egon Torbensen.
Ligeledes besluttes det at melde Ribe Sportsfiskerforening ind i Dansk Ferskvandsfiskeriforening, ligesom det under eventuelt besluttedes at få en fiskeri film forevist for foreningens medlemmer.
Onsdag den 9. april 1941, var den samlede bestyrelse på Karkovgaard og hos Hotelejer R. Andersen, Gramby for at søge om leje af fiskevand til foreningen. Førstnævnte sted blev aftalt et lejemål til den 31. december 1941. Lejesummen for de ca. 4-5 km åbred blev 150 kr. samt eventuelt indkomne penge ved salg af årskort. Hotelejer R. Andersen ville ikke gå med til et lejemål. Men foreningens medlemmer fik lov til at fiske og færdes på dennes jorde ved både Flads- og Gels å, hvilket var meget værd for foreningen.
Tirsdag den 30. september var bestyrelsen igen hos Fisker Mikkelsen for at afslutte lejemål om fiskeretten i Ribe Vester å. Der blev oprettet en kontrakt på et år, med start fra 1. marts. 1942.

———————————————————————————————————————-

Ribe Sportsfiskerforenings “Kassebog” fra foreningens start i 1941

Et par foto af Ribe Sportsfiskerforenings første kassebog

20151115_132835      20151115_132845

Her ses det tydeligt, hvorledes KASSEBOGEN er blevet sirligt ført.

20151115_132944

Klik evt. på billedet20151115_133006———————————————————————————–
H.P. Rasmussen’s – Split Cane fluestang, hjul, og nogle få gamle laksefluer samt bogen ”Langs Aaen med Ketsjer og Stang”.

Skænket af Henrik Bennedsen, Ribe 

H.P. Rasmussen var foreningens første formand, og medstifter af RSF tilbage i 1941,
Disse historiske effekter vil kunne betragtes, sammen med foreningens første ”Protokol samt regnskabsbog” når medlemmerne besøger K2.
(klik på billederne nedenfor for at læse dem)

 

Ribe sportsfiskerforenings første formand H.P. Sørensen, var en dygtig lystfisker.

H.P. Rasmussen Laks og havørred

Her ses H.P. Sørensen med en Laks på 16 kg samt havørred på 6 kg.

 


Ribe Sportsfiskerforenings lejekontrakt fra 1942 med Marius Mikkelsen i forbindelse med leje af Ribe Vester å

  (klik på billede)

Lejekontrakt 1942 Ribe Vester å

———————————————————————————————————————-

Dagkort for RSF fiskevand i Vesteråen fra 1946 og 1950 samt årskort fra 1950

Dagkort 1946

 Dagkort 1950

Årskort 1950

———————————————————————————————————————-

Kort over RSF lejede fiskevand 1946

Fiskevand 1946 lejet af M. Mikkelsen

———————————————————————————————————————-

Ribe Sportsfiskerforenings fane.

I forbindelse med bestyrelsesmødet fredag den 6. februar 1942. Vedtages det at købe et Dannebrogsflag til foreningen i anledning af stiftelsesfesten.
Lørdag den 21. februar afholdtes stiftelsesfest i ”Rosen havens” lokaler. Om eftermiddagen fra kl. 16 til 18 var der fastelavns løjer for ca. 50 børn. Fyrtårnet og Bivognen, Gyldenspjæt og Rasmine underholdt børnene. Der uddeltes æbler og appelsiner og præmier til Kattekonge og dronning. Børnene sluttede med Kakao og boller kl. 18. klokken ca. 21 var der arrangeret fælles kaffebord hvortil der var mødt ca. 150 deltagere.

RSF Fane

Under kaffebordet var der fane indvielse, som foregik på den måde at foreningens æresmedlem Hr. N. Tarps, flankeret af 6 unge piger i hvidt med røde skærf bar fanen ind på scenen, hvorefter formanden fremsagde en til anledningen prolog. Herefter slog Hr. N. Tarps det første søm i fanen, derefter foreningens yngste medlem, det næste og sluttelige formanden det sidste idet han udtalte ønsket om at det Dannebrog, som herved tilegnet foreningen i et frit Danmark måtte være foreningens samlingsmærke. Derefter sang man flagsangen.
Malermester Laurits Nielsen bad foreningen udbringe et leve for Ribe Sportsfiskerforening. Formanden fortalte på jysk en lille fiskehistorie og sluttede den lille højtidelighed med et leve for Danmark og foreningen. Derefter fortsattes med dans til klokken et under jævn god tilslutning.

———————————————————————————————————————-

Ribe Sportsfiskerforening får deres første flerårige kontrakt.

Torsdag den 19. november 1942 var den samlede bestyrelse hos Aage Epsen, Gelsbro og H. Hollænder, Karkovgård, for at indgå lejekontrakt på deres fiskevand i Gels Sønderaa.
Hos H. Hollænder oprettedes et nyt lejemål af deres fiskevand, gældende for en periode af 5-år fra 1. januar 1943 og for den samme årlige lejeafgift på 150 kr. som hidtil. Det var med glæde at vi noterer at have opnået en kontrakt på 5 år, da vi jo derigennem har større mulighed for at høste udbytte af den yngelplantning, som vi allerede det første år vi havde fiskeriet ved Karkovgård havde foretaget og som vi agter, mindst at fordoble i årene som kommer.
Jeg vil samtidig gerne understrege og fremhæve den gæstfrihed, som vi altid møder, når vi kommer på Hollænders fiskeri hvilket resulterede i et udmærket og gemytlig kaffebord til alle bestyrelsesmedlemmer da vi var ude at forny vort lejemål og vil gerne bede alle foreningens medlemmer hver især gøre deres bedste for at dette forhold stedse må kunne bevares. Da det er af overmåde stor betydning at der hersker god forståelse medlem ejer og lejer.

———————————————————————————————————————-

Yngel udplantning 1942

I forbindelse med et bestyrelsesmøde onsdag den 2. december 1942, besluttede bestyrelsen at bevilge 150 kr. plus de 50 kr. som Fisker M. Mikkelsen, frivilligt yder foreningen i tilskud til at foretage yngel udplantning i det lejede fiskevand.

———————————————————————————————————————-

Hovedtræk for årene herefter

I marts 1943 blev man enige om at søge samarbejde med Esbjerg og Varde sportsfiskerforening, for på denne måde at opnå billiger fiskevand til medlemmerne.
Lørdag den 16. maj 1943 blev der arrangeret fælles fisketur til Sneum å, her havde man samlet 19 deltagere og det forløb i det store og hele ret godt. Fiskermæssigt set var det ikke noget stort resultat, et par gedder blev det da til. På hjemturen drak man en kop kaffe på Gredstedbro hotel. Foreningens æresmedlem Hr. N. Tarp deltog trods sine 82 år med på turen. En af foreningens yngste medlemmer Harry Kock, fik præmie(en spinder) for den største fisk.
Ribe Sportsfisker forening afholdte i perioder Gåse- og andespil med deltagelse op til 150 mennesker, som enkelte gange gav et fint nettooverskud til foreningens yngeludsætning.
I følge forhandlings protokollen har der været episoder, med ulovligt fiskeri og dermed eksklusion af foreningen, samt nogle stridigheder vedrørende retten til fiskevandet, hvilket medførte ekstra ordinære generalforsamling og dermed også udskiftning i bestyrelsen på grund af det pres der kan følge med, ved at bestride disse poster.
I november 1943 blev der sædvanen tro afholdt generalforsamling. I den forbindelse blev det omtalt at foreningen havde fået et tilbud fra fiskeopdrætter J.M. Sørensen på fiskeyngel til 10 kr. pr. 100 stk. Dette tilbud blev accepteret og der blev bestilt yngel for 250 kr. hvoraf Marius Mikkelsen betalte de 50 kr. til udsætning i foreningens fiskevand. Det blev også drøftet om muligheden for evt. at leje fiskevand i Nørre åen. Man drøftede også et forslag fra Gartner Mathiesen om at der skulle foretages en kontingentforhøjelse på 1 kr. til 3 kr. om året. Således at der blev råd til indkøb af mere fiskeyngel. Forslaget blev enstemmig vedtaget. Et andet forslag fra Johs. Hansen gik ud på at frede Fladså og Gels å fra 1. oktober til 1. januar. Forslaget blev nærmere motiveret at Johs. Hansen således at fiskene kunne yngle i fred. Forslaget gik til afstemning og blev vedtaget med 17 for og 7 imod. På et bestyrelsesmøde lørdag den 8. januar 1944 valgte formand H.P. Rasmussen at trække sig fra formandsposten af private grunde, han takkede for samarbejdet og meddelte at det ikke var bestyrelsen eller foreningens skyld at han ikke ønskede at fortsætte. Næstformand Bager N. Friis overtog derfra formandsposten og Gartner Mathiasen blev udpeget som næstformand.

———————————————————————————————————————-

Kanalhuset 1967

Udflugter til “Kanalhuset”

Ribe Sportsfiskerforening har med jævne mellemrum arrangeret udflugt til “Kanalhuset” i Ribe Vester å.
I Kanalhuset som stedet efter dets placering kaldtes af egnens befolkning, var der også indrettet et gæstgiveri. Efter er par forudgående ejerforhold købte Hans Mikkelsen fra Farup Kanalhuset i 1874. I 1938 tog sønnen Marius Mikkelsen over efter sin mor, der havde siddet enke på stedet i mange år. Han restaurere kroen og opførte en tilbygning. Først og fremmest var han dog fisker og allerede i 1928 købte han den kongelige privilegere fiskeret til at fiske erhvervsmæssigt i Ribe Vester å. På billedet, som er fra 1967, ses Vang Mikkelsen og Kanalhuset i baggrunden. (billedet venligst lånt af Gert Mikkelsen, foto: Finn Lydom)

———————————————————————————————————————-

Kontingent vedtagelse for medlemmer under 16 år(juniorer)

Lørdag den 8. januar 1944 afholdes der bestyrelse møde hvor man bl.a. vedtog at medlemmer under 16 kun skulle betale halv pris for fiske- og medlemskort. Ligeledes vedtoges det at udstede fiskekort for tilrejsende ikke medlemmer. Prisen for disse fastsattes til 6 kr. for 7 dage og 8 kr. for 14 dage.
Fredag den 14. april 1944 var der bestyrelses møde. Her oplyste formanden at der mandag den 3. april var udsat 25.000 stk. havørred yngel til en pris af 250 kr. i tilløb til Gels å og Ribe Vester å og 15.000 stk. bækørred yngel til en pris af 120 kr. som betaltes af en kreds af medlemmer.
Søndag den 18. april 1944 fremvistes en film på ”Klubbens Hotel”. Filmen der havde samlet ca. 100 medlemmer og interesserede, var meget spændende. Den omhandlede Laksefiskeri i Norges elve.
Tirsdag den 1. august afholdes foreningens årlige udflugt til Kanal huset. Turen havde god tilslutning og fik et yderst vellykket forløb. Hvilket ikke mindst skyldes den store gæstfrihed der var, når man besøgte Kanal huset.
I forbindelse med bestyrelses møde mandag den 2. oktober vedtages det at indhente tilbud på Laks, havørred og bækørred yngel. En skrivelse vedrørende fiskenes opgangs betingelser i styrt tages til efterretning. Endvidere blev det besluttet at bestyrelsen skulle søge om nyt lejemål hos Marius Mikkelsen, samtidigt med at man betalte for det gamle. Lejemålet blev aftalt forlænget den 9. oktober med et år. Samtidig skænkede Marius Mikkelsen igen 50 kr. til foreningens udsættelser af yngel, ligesom han udtrykte at han det næste år var villig til at skænke det samme beløb.
Fredag den 8. december 1944 afholdtes ordinær generalforsamling på ”Sønder Jylland” her blev Bagermester Friis valgt til formand og som bestyrelses medlemmer blev Gartner Mathiesen, Egon Torbensen, Lærer Sørensen valgt og som suppleanter genvalgtes Graver Rasmussen og Cykelhandler Iversen.
Bestyrelsen havde foreslået en forhøjelse af årskort fra 10 til 12 kr. og dagkort for medlemmer fra 1 til 2 kr. og ikke medlemmer fra 2 til 3 kr. Fiskekort fra 5 til 7 kr. for 7 dage og fra 8 til 10 kr. for 14 dage. Forslaget fremkaldte en del diskussion både for og imod, men blev enstemmigt vedtaget.
Et forslag om en afgift til foreningen på 1/3 af en fisks værdi ved salg, blev ivrigt diskuteret og man enedes om at afgiften var frivillig. Under eventuelt begrundende H.P. Rasmussen for sin afgang som formand. Svend Petersen takkede Rasmussen og Iversens for det store arbejde de havde gjort for foreningen og forsamlingen gav sin tilslutning hertil ved at rejse sig. Bagermester Friis rettede ligeledes en personlig tak til Rasmussen. Mathiesen oplyste at der måtte fiskes gedder syd for Holmebroen hele året undtaget i april måned.

———————————————————————————————————————-

Fisketur til Brede å

Foreningens fisketur til Brede å, havde samlet 27 deltagere og blev yderst vellykket. Vejret var fint og fangsten nogenlunde, der startedes kl. 9 fra Ribe og afsluttedes på Brøns Kro ved et fælles kaffebord, hvor også præmien et ”købekort” på 10 kr. blev tildelt Niels Kiholm for fangsten af den største fisk en Gedde på ca. 5 pund.
På et bestyrelsesmøde hos Sørensen, den 11. juni blev der foreslået evt. at anskaffe et forenings emblem til medlemmer, men det blev udsat til en generalforsamlingens afgørelse.
Den 22. oktober 1945 var der igen bestyrelsesmøde hos Bagermester Friis. En skrivelse fra Biologisk Station angående oprettelse af et fredningsbælte foran og bagved fisketrappen kunne tiltrædes. Angående forenings emblem blev det overladt til Lærer Sørensen at foretage det fornødne med tegning og forhandling med fabrikken. Det blev vedtaget at afholde Gåse- og andespil tirsdag den 6. november 1945 kl. 7 på Klubbens Hotel, såfremt det var tilladt.
Søndag den 11. november 1945 blev lejemålet af Ribe vester å fornyet og Marius Mikkelsen gav ved samme lejlighed 50 kr. i tilskud til foreningens indkøb af yngel.

———————————————————————————————————————-

Ordinær generalforsamling 1945

Tirsdag den 20. november 1945 afholdes ordinær generalforsamling på Sønder Jylland. Da formanden bagermester Friis ikke kunne komme til stede bød næstformanden Gartner Mathiesen velkommen. Gartner Mathiesen blev valgt til dirigent. Mathiesen omtalte kort foreningens arbejde i det forløbne år og oplyste at der var udsat 6500 stk. sættefisk i foreningens fiskevand, med et tilskud fra staten på 100 kr. Marius Mikkelsen havde på eget initiativ udsat yngel i Houlund bæk. Kasserer Svend Petersen oplæste det reviderede regnskab der balancerede med 2219,38 kr. og sluttede med en kassebeholdning på 420,00 kr. regnskabet blev enstemmig godkendt. Da bagermester Friis var rejst fra byen, foretages valg af ny formand. Foreslået blev lærer Sørensen og Egon Torbensen, ved afstemningen blev lære Sørensen valgt. Sørensen takkede for valget og den tillid der derved var vist ham og udtalte håbet om at foreningens ældre og erfarne fiskere vilde bistå ham med råd og dåd. Øvrige bestyrelses medlemmer blev genvalgt og som nyt bestyrelses medlem valgtes Trafikassistent Hansen, da Friis var trådt ud. Bestyrelsen havde foreslået at mindstemål for bækørreder blev 30 cm, forslaget blev vedtaget. Petrus Sørensen havde foreslået et samarbejde med Varming Obbekær selskabet. H.P. Rasmussen oplyste at et samarbejde var forsøgt, men uden resultat. Rasmussen kunne dog give forslaget sin tilslutning. Gartner Mathiasen fremhævede de vanskeligheder der var forbundet med et sådan arbejde, men var dog villig til en forhandling så snart lejlighed gives. Petrus Sørensen mente at initiativet skulle tages fra foreningen. Jes Andersen henstillede til at bestyrelsen tage samarbejde med Sydvestjysk Sportsfiskeforening i Esbjerg angående Stalling fiskeri for Ribe sportsfiskerforenings medlemmer i Kongeåen. Under eventuelt takkede H.P. Rasmussen bestyrelsen for det arbejde der var gjort ved lejemålet af Nørreåen. H.P. Rasmussen rettede ligeledes en varm tak til Bagermester Friis for det store og uegennyttig arbejde han havde gjort for foreningen og udbragte et leve for Friis. Petrus Sørensen ønskede den nye formand held og lykke med hvervet og håbede at han måtte blive foreningens formand i mange år frem i tiden.
Parino Petersen kritiserede stærkt den måde ørrederne blev behandlet på i fisketrappen. Hertil kunne bestyrelsen dog svare at det var Biologisk station der havde ansvaret herfor.
Dermed var dagsordenen udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden under mødet og motiverede et leve for Ribe Sportsfiskerforening. (referent Sørensen Fog)
Torsdag den 24. januar 1946 i forbindelse med et bestyrelses møde blev det vedtaget at bestille sættefisk, Laks og havørreder samt bækørreder til et beløb af 500 kr. transporten inklusiv. Gartner Mathiesen fortalt at der var oprettet en gensidig overenskomst mellem Sydvestjysk Sportsfiskerforening, Esbjerg og Ribe Sportsfiskerforening hvorved de to foreningers medlemmer kunne købe dagkort til foreningernes fiskevand for 1.50 kr.
Bestyrelsesmøde afholdt onsdag den 20. marts 1946. Hele bestyrelsen var mødt.
Formand lærer Sørensen gjorde nærmere rede for den påtænkte fisketur til Norge i foråret 1947. Sekretæren for Kristiansand Turistforening , med hvem formanden var i forbindelse med, havde sendt skitse og beskrivelse over den rute han foreslog at deltagerne skulle benytte. Det blev vedtaget at oprette en rejsefond hvor ethvert medlem kunne indbetale et beløb stort elle lille dog ikke under 10 kr. om måneden, så de der ønskede det kunne sammenspare det beløb der var nødvendigt for at deltage i turen. Da kasserer Svend Petersen skulle flytte Esbjerg for at tiltræde en ny stilling, foretages valg af ny kasserer, det blev Egon Torbesen der enstemmig blev valgt til denne post. (ref. Sørensen Fog)
Bestyrelsesmøde den 9. maj 1946 hos gartner Mathiesen, hele bestyrelsen var mødt.
Det vedtages at arrangere en fisketur til Enderupskov fredag den 17. maj. Det blev ligeledes vedtaget at formanden lærer Sørensen skulle repræsentere Ribe Sportsfiskerforening ved Ferskvandsfiskeriforeningens generalforsamling den 25. maj. Et spørgsmål om bestyrelsen på mødet skulle nyde kaffe på foreningens regning blev henlagt til generalforsamlingens afgørelse. (ref. Sørensen Fog)

———————————————————————————————————————-

Efterfølgende beskrivelse og beretninger er udpluk fra protokollerne, med start november 1946.

Protokoller

———————————————————————————————————————-

Fra Generelforsamlingen 12. november 1946

Lejemålet med Nørreåen var nu i orden og det skyldes ikke mindst lodsejernes store velvilje.
Gartner Mathiesen forslog at der bevilges 15 kr. til afholdelse af bestyrelsesmøder.
Forslag om afholdelse af gåse spil på Kalvslund kro sammen med lodsejere, motiveringen var et nærmere samarbejde med disse. Evt. overskud skulle bruges til indkøb af sættefisk.
Valgt til bestyrelse blev flg. gartner Mathiesen, Torbesen, Portør Kock. Første suppleant blev købmand Brøkmann og anden suppleant Niels Kiholm og til revisor blev cykelhandler Iversen genvalgt. Det planlagte gåsespil på Kalvslund kro, blev aflyst pga. et forbud der imellem tiden var trådt i kraft.
På et bestyrelsesmøde 9. april 1947 blev det vedtaget at stille følgende lovændringsforslag til generalforsamling. Medlemmer af bestyrelsen skal være bosiddende i Ribe.
Angående fisketur til Norge blev det vedtaget at udsætte den indtil videre da det var uvis hvornår færgen kom i gang. Ligeledes blev det vedtaget at passive medlemmer for en pris på 3 kr. skal have lov til at mede med orm fra den lille gennemskæring(Lises hul) til havet, foreløbig kun forsøgsvis.
Bestyrelsesmøde onsdag den 2. juli 1947, der forelå en opsigelse på fra Niels P Nielsen og Therkel Hansen af de kontrakter de havde med foreningen, som udløb 1. januar 1949. Fiskevandet er blevet leje af ”Varming Obbekær selskabet”.
Torsdag den 30. oktober fornyes lejemålet med Marius Mikkelsen, med flg. ændringer til kontrakten: ålesnøre/tatning og stangning ikke længere er indbefattet i kontrakten.

———————————————————————————————————————-

Fra generalforsamling 20. november 1947 

Der blev den 12. nov. udsat for 400 kr. sættefisk fra 5 – 9 cm. Foreningen havde modtaget 100 kr anonymt til udsætning af sættefisk. I forbindelse med valg blev flg. genvalgt: Formand lærer Sørensen, til bestyrelse Trafikassistent Hansen, Johannes Hansen og Sørensen Fog. Overbetjent Storm og Niels Kihom blev valgt til bestyrelses suppleanter. Den afgående revisor graver Rasmussen blev genvalgt.
Forslaget vedrørende bestyrelsesmedlemmer skulle være bosiddende i Ribe blev ændret til Kommune og vedtaget. Fiskevandet ved Karkovgård var ligeledes blevet forlænget med 5 år. Portør Kock foreslog at bestyrelsen skulle søge byrådet til at lave en fisketrappe ved ydermøllen.
Overbetjent Storm oplyste at når det drejede sig om levende dyr var det lovligt at afholde gåse spil.
Bestyrelsesmøde 15. marts 1948
Der planlægges fisketur til Sneum å søndag 2. maj. Ligeledes blev det vedtaget at drenge fra 13 til 16 år kan få årskort for 6 kr. når faderen er medlem i modsat fald skal der også haves medlemskort. Fra det fyldte 16 år. betales fuld kort pris.
22. april 1948 Fra Dansk Sportsfiskerforening forelå en indbydelse til fællesmøde i Esbjerg 25. april kl. 13.15 med det formål at ophjælpe Lakse bestanden i vore vandløb og en fremtidig udvidet fredning. Formanden blev valgt til deltagelse.
Foreningens årlige gåse spil blev fastsat til lørdag den 6. november i Klubbens lille sal med selskabslokaler, det blev vedtaget at købe 10 gæs. 10 høns, 3 harer og 2 snaps.

———————————————————————————————————————-

Generalforsamling 19. november 1948

Formanden lærer Sørensen fortalte at der var udsat 4500 stk. sættefisk i forskellige størrelser.
Lejemålet med Nørreåen var blevet udvidet til 2 km forbi Hjortvad bro og i den forbindelse omtalte formanden den store imødekommenhed man havde mødt fra lodsejernes side. Formanden fortalte om mødet i Esbjerg vedrørende formålet med at ophjælpe lakse bestanden i vore åløb. Foreningen havde igen modtaget 100 kr. anonymt til ophjælpning af fiskebestanden. Man havde konstateret at et par medlemmer havde kørt bilen helt ned til å bredden, gennem græsmarker og derved pådraget sig lodsejernes berettige harme og skadet foreningens renomme.
I forbindelse med valg, ønskede gartner Mathiesen ikke at genopstille grundet manglende tid.
Flg. blev valgt til bestyrelsen: E. Torbesen, gartner Nielsen, overbetjent Storm, portør Kock og suppleanter blev Petrus Sørensen og gartner Mathiesen. Det blev vedtaget at frede Nørreåen fra 1. oktober til 1. april. Mathiesen takkede for kammeratskab i de forløbne år og lovede fortsat at sælge fiskekort i sin forretning, ligesom telefonen var til foreningens disposition.

———————————————————————————————————————-

Generalforsamlingen 21. november 1949.

Her oplyses det at der var opsat en opslagstavle på gartner Mathiesens ejendom.
Foreningen havde den 19. nov. Udsat 4100 sættefisk(3100 havørreder og 100 bækørreder). Biologisk station var blevet forespurgt om hvordan det forholdt sig med en udsætnings plan for Ribe å, man forventede at en sådan kunne være færdig om ca. 2 år.
Ligeledes skulle der foretage nyvalg af formand da, lærer Sørensen ikke ønskede at fortsætte. Som ny formand blev gartner Mathiesen valgt. Sørensen Fogh ønskede ikke genvalg, nyvalgt blev lærer Sørensen. De afgående bestyrelses medlemmer var lærer Sørensen, Sørensen Fogh, John Hansen og assistent Hansen. Under evt. blev det drøftet hvorledes man skulle løses problemet med det fundne fiskeudstyr, man enes om at opbevarer det ved gartner Mathiesen, indtil ejermand var fundet.
Bestyrelsen konstitueredes sig på det efter følgende bestyrelsesmøde lørdag den 26. nov. således:
Overbetjent Storm, næstformand. Thorbensen, kasserer. Sørensen sekretær. I forbindelse med drøftelser vedrørende lejemålet af Nørreåen, besluttede man at forsøge at samle lodsejere med husstand til gåsespil i Kalvslund kro og samtidig drøfte af lejemål.

———————————————————————————————————————-

Reglement for foreningens fane.20150715_114302

Fredag den 27. januar 1950, fanen blev efterset og det blev bestemt at den skulle anvendes ved flg. Lejligheder:
1. Til aktive fiskers begravelse og til andre veltjente medlemmers begravelse.
2. Ved sølvbryllup, guldbryllup og diamantbryllup.
3. Ved 60-70-75-80 års fødselsdage.
4. Ved ganske særlige festlige lejligheder.
Til begravelse møder fanebærer og 2 medlemmer. Formanden giver besked når fanen skal i brug. Foreløbig er Joh Hansen og Storm fanebærere.
Foto: Bjarne Rasmussen 
Onsdag den 1. marts møde hos trafikassistent Hansen, drøftedes man tilbud fra Nissen Jøker om 20.000 stk yngel af bækørreder til en pris af 400 kr. da det lød til at yngelen skulle slås ihjel , blev det foreslået at vi skulle tilbyde Jøker 100 kr. for fiskene. Skilte ved åen skulle fornyes inden 1. april og Joh Hansen på tog sig ordne det.

———————————————————————————————————————-

Fiskevand i Ribe Vester å opsagt.

Den 7. september 1950 under mødet hos Koch, drøftede man opsigelsen af fiskevand fra Marius Mikkelsen og svar fra Statens jordlovsudvalg. Foreningen havde den 29. august modtaget et anbefalet brev.
Til Lystfiskeri foreningen i Ribe.
Dette for at gøre de Hr. Lystfiskere opmærksom på at lejemålet for Ribe Vester å hermed er opsagt den 1.11.50. Grunden til opsigelsen er alle de fremmede fiskere, som kommer hertil særlig i de to sidste år. Jeg vil derfor finde det nødvendigt med en til dels fredning i nogle år. Marius Mikkelsen, ”Kanalhuset” Ribe.
Det blev foreslået at vi skulle søge oplyst om skrivelsen betyder, at vi ikke kan leje vandet eller om der er grundlag for et andet lejemål og i så fald hvilke betingelser.
Skrivelsen fra Statens jordlovsudvalg blev behandlet og det blev bestemt at søge orientering om et samarbejde med andre foreninger.
Møde hos gartner Mathiesen. 18. okt. 1950. Vedtaget at afholde gåsespil på ”Sønderjylland” 4. nov. 1950 for foreningens medlemmer og lodsejere med husstand. Gåse mester som året forud. Formanden og Torbesen sørger for indkøb, annoncering m.v. Det blev vedtaget at afholde generalforsamling på ”Sønderjylland” den 22. marts, dagsorden efter lovene.
Efter nogen diskussion, hvori alle deltog, blev det bestemt at anbefale generalforsamlingen at RSF fortsætter under nuværende former, indtil det blev klart om ny aftale kan træffes med M. Mikkelsen eller et nyt fiskevand kan skaffes. Ligeledes blev det bestemt at anbefale at der til udenbys fiskere herefter kun sælges dagkort til fiskevand ved Karkovgård.
På den efterfølgende generalforsamling den 22. marts, blev det oplyst at lejemålet for Kalvlund å var fornyet, samme betingelser som før. En skuffelse var det for foreningen at Marius Mikkelsen havde opsagt lejemålet, men det var endnu uklart hvorledes det ville forme sig i fremtiden. Marius Mikkelsen havde dog lovet at vi havde første ret ved ny udleje. Det var på tale at udvide fiskevandet fra Gels bro og øst efter, men noget bestemt er der ikke. Portør Rasmussen, supplerende formandens beretning med oplysninger om generalforsamlingen i Fredericia i ferskvandsfiskeriforeningen. RSF var gået mod alm. fisketegn.
Til bestyrelsen genvalgtes Torbesen, Storm og Koch, som suppleanter valgtes disponent Bak Jensen og mejerist Ole Sørensen. Som revisor genvalgtes Ivar Iversen. Mejerist Ole Sørensen forespurgte om ikke fiskevandet ved Karkovgård kunne lukkes op i oktober. Efter diskusion blev det bestemt at lukke op i oktober, hvis der blev gennemført en lovmæssig fredning i januar og februar.
Petrus Sørensen anbefalede at bestyrelsens navne blev slået op i ”Kassen” når der intet andet var. Storm anbefalede at foreningen fortsat skulle modsætte sig indførelse af fisketegn.
Sag om fiskevandet vest for Ribe
På bestyrelsesmødet den 2. feb. 1951, foreslog formanden at der blev fremsendt en skrivelse om at give 600 kr. for vandet og at der kun blev fisket med spinder og flue. Eventuelt en leje af 900 kr. med ret til almindeligt fiskeri. Efter forskellige drøftelser blev det vedtaget at sende følgende til Marius Mikkelsen. For skrivelsen stemte Torbesen, Mathiasen, Kock, Storm og Sørensen imod stemte Joh Hansen, idet han ikke ønksede noget beløb opgivet.
M. Mikkelsen
Efter drøftelser i Ribe Sportsfiskerforenig bestyrelse, mener vi, at vi, på grund af vor forholdsvis store kassebeholdning, som i det væsentlige er fremkommet af overskud for vore gåsespil, kan tilbyde 800 kr. i leje af fiskevandet i vesteråen fra april til november på de gamle vilkår. Hvis dette kan lade sig gøre, eller være et grundlag for en forhandling, bedes du sende os et par ord i løbet af cirka 14 dage, til gartner Mathiasen.
På bestyrelsens vegne Aksel Sørensen

———————————————————————————————————————-

Bestyrelsesmøde hos Aksel Sørensen den 28. maj 1951

1. Sag om tilbud på fiskevandet øst for Gelsbro.
Formanden foreslog at de tre foreninger tilsammen, skulle betale 1500 kr. På fællesmødet skal der opsættes bestemmelser angående salg af kort og medlemskab i foreningen. Vedtagelserne kan efter bestyrelsens skøn forelægges en generalforsamling
2. Sag om at forbyde af garnfiskeri øst for Ribe: Følgende skrivelse blev sendt til byrådet.
Til Ribe byråd.
Ribe Sportsfiskerforening tillader sig på egne og flere borgeres vegne at anmode byrådet om at forbyde al garnfiskeri med undtagelse af fiskeri med ruse efter ål i månederne august, september og oktober efter ferskvandsfiskerilovens bestemmelser (paragraf 18 stk. f) i det Ribe kommune ejede fiskevand øst for Ribe.
På bestyrelsens vegne E Mathiasen
Det blev bestemt at anmode fiskebiolog Knud Larsen, om ved lejlighed at komme forbi Ribe og udtale sin mening om en eventuelt fisketrappe ved fri slusen. Om hvor vidt sportsfiskerforeningen må forsøge at opsætte en sådan og forespørge om biologisk station er interesseret i undersøgelse i opgangen.

———————————————————————————————————————-

Med tilladelse af Biolog Ove Kann, Ribe gengives dele af hans beskrivelse i en artikel hentet fra “By, marsk og geest” nr. 13 , en kulturhistorisk årbog for Ribe egnen, udgivet af by historisk arkiv og antikvarisk samling i Ribe.

“Ribe å – dens historie og betydning for Ribe by og omegn”

Ribe er Nordens ældste by. Den blev ved grundlæggelsen i 700-årene placeret, hvor vand- og landtrafik mødtes på en smal og tør stribe land, omgivet af udstrakte vådområder. Her var der et, naturligt vadested over Ribe Å. Ad åen kunne man sejle til vadehavet, hvorfra der var forbindelse til England, Frisland og Frankerriget. Åen blev byens livsnerve og grundlaget for en betydelig velstand, der kulminerede i middelalderen, hvor Ribe var Danmarks maritime port mod vest.
Det intime forhold mellem by og å har sat sit præg på åen i form af mange mere elle mindre vidtgående ændringer af dens løb. Et af de mest betydende indgreb fandt sted i 1250’erne, hvor man byggede dæmningen på tværs af åen på det sted, hvor byens hovedgade nu ligger.
Hermed blev åen der strækker sig fra sammenløbet af Gelså og Fladså til havet, delt i to omtrent lige lange stykker, nemlig Østeråen og Vesteråen. Dæmningen betød at vandstanden i Østeråen blev hævet op til 1.5 m hvilket dels ændrede landskabet og dyrkningbetingelserne langs åen, dels gav mulighed ofr udnyttelse af vandkraften ved anlæg af først én, senere yderligere tre møller. Umiddelbart vest for dæmningen anlagdes en havn, der skaffede byen og oplandet indtægter ved ind- og udskibning af varer.
Ribe Østerå
Ribe Østerå dannes ved sammenløbet af Gelså ogg Fladså, der skærer sig ned mellem Rødding, Toftlund og Gram bakkeøer. Vest for sammenløbet ved Stavnager løber Ribe Østerå på smeltevandssletten, der strækker sig helt til udløbet i havet. Den 10 km lange strækning ind til sluserne i Ribe løber først mod vest, men nord for Varming drejer den skarpt mod syd for straks efter at skære sig gennem et øst-vest gående indlandsområde kaldet Varming bjerge. Lidt sydligere løber åen ind i et område benævnt Varming sø, skoønt der nu ingen sø er længere. Her drejer åen skarpt mod vest igen og fortsætter ind mod Ribe. Lægger man gamle og nyere kort op efter hinanden, kan man se, at åens løb gennem tiderne har undergået væsentlige ændringer, som nok er værd at undersøge lidt nærmere.
før 1828Før 1950Før 2000
I 1990’erne har man i stigende omfang interesseret sig for vandløbsrestaurering og naturgenopretning med henblik på at genskabe nogle af de naturværdier, som forsvandt i forbindelse med tidligere tiders vandreguleringer. Det gælder også for Østeråens vedkommende, hvor Amtet efter henvendelse fra Rie Sportsfiskerforening åbnede to å slynger ved Stavnager. Den ene havde overlevet reguleringen i 1955, men blev afsnøret i 1971 på foranledning af en lodsejer, hvis 10 ha jord blev oversvømmet ved tøbrudsafstrømninger. Uden at amtet efter loven havde grund dertil, må man have følt en vis skyld heri, idet man betalte 75% af omkostningerne ved åslyngens afsnøring. Lodsejeren blev vedlagsfrit tillagt de indvundne arealer. Den anden åslynge blev afsnøret i 1955, men var som den førstenævnte kun delvist blevet fyldt op efter afsnøring. Da de berørte lodsejere så positivt på genåbning, blev åslyngerne åbent i 191. Detr kostede 400.000 kr.
Sluserne/møllerne i Ribe
Muligheden for at udnytte vandkraften i Ribe opstod i forbindelse med anlæg af dæmningen over Ribe å første halvdel af 1250’erne. Det ser ud til, at muligheden straks blev udnyttet, idet der den 14. marts 1255 blev indgået magelæg mellem Kongen og Ribebispen, hvorved sidstnævnte fik erstatning for de jorder, som etableringen af Kongens Mølle satte under vand. Møllen lå ved den i dag benævnte frislusen, hvor nu toldboden ligger. Møllens vedligeholdelse voldte en del vanskeligheder, navnlig efter 1593, hvor den blev ødelagt af flere stormfloder. Mølledriften ophørte 1696, hvor forfaldet var så udtalt, at flere omkringliggende bygninger var truet af bortskylning af vandet, der løb uhindret gennem Kongens Strøm. Netop dette havde i flere år gjort de andre møller forlegne for vand, for allerede i 1686 fik to mølle ejere stiftamtmandens tilladelse til at tilkaste Kongens Strøm. Det blev tilsyneladende kun gjort nødtørftigt, for i 1697 klagede mølle ejerne igen over forfaldet ved Kongens ølle, der generede så meget, at kunderne søgte uden for byen, når der skulle males korn. I 1738 solgtes møllen med tilhørende privilegier, der udnyttedes ved opførelsen af vejrmølle lige øst for byen.
Frisluse
Midtmøllen og Ydermøllen i henholdsvis den midterste og den østligste af de tre møllerstrømme blev anlagt i 1526 efter Kongens tilladelse. Midtmøllen fungerede som kornmølle helt frem til 1906, hvor den blev ombygget til elværk. I 1935 kunne møllehjulet sænkes 40 cm efter regulering af uddybningen af Ribe Vesterå. Det gav en øget faldhøjde og en højere elproduktion, der dog ophørte i 1970érne. Fra 1940érne foreligger oplysninger om en årsproduktion på godt 200.00 kWh/år.
Ydermøllen blev anlagt lige udenfor Nørreport. Slusen og gade broen blev ødelagt af en stormflod i 1720. hvilket gentog sig 1939, hvor møllen hurtigt blev repareret. Møllen blev ombygget til sit nuværende udseende i 1850érne. I 1875 blev møllen købt af interessentskab af bønder i Seem, Varming og Lustrup med hensigt at opfylde den gamle drøm om at kontrollere vandstanden i Ribe Østerå. Der havde de dog forregnet sig, idet de ikke havde taget højde for de to andre møller. Bønderne solgte møllen igen i 1892. Møllen fungerede endnu i 1931 som kornmølle og foderstof forretning.
Ribe Stampemølle blev med kongelig tilladelse anlagt ved Sønderport i 1581 som byens mølle. Også denne mølle blev gentagne gange ødelagt af stormfloder, senest i 1909 og 1911. I 1939 blev møllen forsynet med en elturbine, der producerede 150.-200.000 kWh/år.

Fisketrapperne ved Ribe anno 2015

Foto: Bjarne Rasmussen 

20150731_115833    20150731_120219    20150731_120729

Kongen ejede fiskeretten omkring Ribe, frem til 1721

(For evt. at kunne læse teksten – klik på billedet) 

ejerskab fiskeri F Holm

———————————————————————————————————————-

I en artikel fra SPORTS-FISKEREN 1. juli 1933

længe før foreningens oprettelse kan vi læse at lystfiskerne i Ribe har været opmærksomme på problemet med fiskens passageforhold.

Sport-fiskeren juli 1933

”Sportsfiskere i Ribe har anmodet om Råd og Vejledning ved Indretning af en Fisketrappe i Ribe By. Jeg har set på Forholdene den 20. Februar og Betingelserne for Indretningen af en virksom Fisketrappe er gode, men der består den Vanskelighed, at Frislusen er så snæver, at Fisketrappen i Tilfælde af stærk Højvande skal fjernes fuldstændig. Alene af den Grund matte Tanken indtil videre opgives, men da der er Projekt fremme om Udvidelse eller Uddybning af Aaen, er der Mulighed for, at Sagen snart kan realiseres.”

———————————————————————————————————————-

Gels å sammenslutningen oprettelse.

Den 4. august 1951, i forbindelse med bestyrelsesmødet. Orienteres om fiskevandet, som er lejet af Sammenslutningen af Haderslev, Ribe og Vojens Sportsfiskerforeninger, for en årlig leje af 1650 kr.
Foreningen har påtaget sig at udsætte 4500 stk. halvårs sættefisk. Lejemålet er indgået for 10 år med ret til 3 mdr. opsigelse fra statens side.
Dagkort sælges for 4 kr. weekend kort for 6 kr. disse er gældende lørdag og søndag. Priser er ens for alle foreninger. Hver forening indbetaler årligt 300 kr. restbeløbet udredes af de penge der er indkommet ved salg af dagkort i de tre foreninger. Eventuelt underskud betales af de tre foreninger i forhold til det antal, der har fisket i Gels å.
Beslutning: Årskort fra 1. august til 31. juli koster 12 kr. Ny indmeldelse af udenbys boende betaler herefter 10 kr. i indskud.
Rødding, Tønder og Esbjerg til meldes ved Ribe. Gram og Toftlund via Vojens
Ledelsen i sammenslutningen består af 2 medlemmer fra hver forenings bestyrelse. Dalgård fra Vojens er valgt til formand. Der afholdes et årligt møde med deltagelse af samtlige bestyrelser.

———————————————————————————————————————-

Generalforsamling på Sønderjylland 22. november 1951

Formand bød traditionen tro velkommen, som dirigent blev valgt, Georg Rasmussen, Rødding. Forhandlingerne med Marius Mikkelsen vedrørende fiskeriet i Ribe Vester å havde ikke ført til noget. Derimod havde vi erhvervet fiskeret øst for Gelsbro. Foreningens udflugter havde forløbet godt og der var afholdt gåse spil i Kalvslund og Ribe. Det var aftalt at udsætte for 600 kr. sættefisk ugen efter generalforsamlingen. Kassereren fremlagde regnskab med en balance på 3761 kr. og sluttede med en kassebeholdning på 1078,98 kr. Regnskabet blev godkendt. Formanden blev genvalgt med akklamation, ligeledes blev trafikassistent Hansen og Johs. Hansen genvalgt.
Til valg af fanebærer blev portør Rasmussen valgt og Johs Hansen, blev fanbærer suppleant.
Indkomne forslag gik til behandling:
1. Den samlede bestyrelse foreslog ophævelse af den stående klausul at Varming Obbekær selskabet ikke må fiske i vort fiskevand. Forslaget blev godkendt.
2. Forslag om nedsættelse af kontingent til 10 kr. i stedet for 12 kr for vort eget vand. Til vandet øst for Gelsbro er det stadig 12 kr. – Vedtaget.
3. Det blev fra formanden foreslået at vi stadig følger vor egen fredningstider indtil den ny ferskvandsfiskerilov trådt i kraft, dog med undtagelse af Nørreå, hvor der er lukket indtil april. Endvidere blev forslået at der blev givet tilladelse til at medtage en gæst til Nørreåen. – Vedtaget.
Under eventuelt gav formanden orientering vedrørende Gelså sammenslutningen. Chr, Lauridsen, Gram udtalte at det var af betydning at åen blev passet og forespurgte hvorledes det forholdt sig. Formanden svarede at der blev udsat sættefisk i år. Rasmussen foreslog at hvert medlem gav 5 kr. til udsætning af bækørreder. Formanden lovede at lade ideen gå videre og prøve at realisere dem. Urmager Sørensen forespurgte om der ikke var mulighed for at føre statistik over de fangede fisk. Der blev henvist til fiskekortene. Rasmussen opfordrede at de tre foreninger burde gøre noget ved fiskeriet i Ribe Vester å. Lau forespurgte om der var kontrol med fiskeriet i Gels å. Formanden svarede at der blev gjort, hvad der var muligt og opfordrede til at alle hjalp til med at udøve kontrol. Der udspandt sig en vældig drøftelse af problemet.
Formanden opfordrede alle til at søge at komme så godt ud af det med lodsejerne, som muligt.
Portør Rasmussen aflagde et kort referat fra ferskvandsfiskeriforeningens møde og opfordrede til at gøre en indsats for at få ferskvandsfiskeriforeningens møde, der var henlagt til Ribe, til at foregå så festligt som muligt.
Der var opfordring fra Raddij om at få tilladelse til salg af kort til Gels å. Formanden lovede at der skulle komme dagkort til Raddij så hurtigt som muligt. Forslag fra Raddij om et par overgange ved åen. Sagen blev taget til efterretning. Forespørgsel fra Lau om fiskeretten gjaldt i bækkene, der løber til Gels å, kunne ikke besvares. Forespørgsel angående kontingent for lærlinge og skoleelever. Formanden svarede at der skulle blive taget hensyn til disse.
Generalforsamling afsluttede 2130.

———————————————————————————————————————-

Vestkysten´s artikel fra 23. november 1951 vedrørende generalforsamling

(klik på billed)

RSF Vestkyst omtale fra generalforsamling

———————————————————————————————————————-

Lakse vand ?

På et bestyrelses møde afholdt den 16. januar 1952 oplyste formanden at i løbet af ganske kort tid ville der fremkomme oplysninger om hvilke åer der anses for lakse vand. Spørgsmål er om vi skal søge at få Nørreåen erklæret for ørredvand. Men det blev vedtaget ikke at sende nogen ansøgning.
Den 22. januar blev der igen afholdt bestyrelsesmøde ved portør Rasmussen. Her kom sagen vedrørende Ribe å som ”lakse vand” op igen. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, forespurgte om RSF ønskede at få Ribe å erklæret som laksevand.
Følgende udtalelser blev vedtaget:
Til Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Som svar på deres skrivelse af 21. januar 1952 skal RSF samlede bestyrelse udtale at:
Der er ikke med sikkerhed os bekendt, at der er fanget laks øst for Ribe bortset fra et isoleret enkelt tilfælde i september 1951 og vi må mene at vandet næppe har karakter, som lakse vand på det grundlag. Derimod fanges der vest for Ribe jævnligt om end et ringe antal laks. Oplysninger i deres skrivelse om laksens forekomst vest for stemmeværkerne i Ribe kan vi kun bekræfte.
På bestyrelsens vegne, Aksel Sørensen, sekretær.

———————————————————————————————————————-

På et bestyrelses møde den 28. februar 1952, afholdt hos Joh Hansen, blev følgende drøftet.
Punkter til generalforsamlingen i ”Gels å Sammenslutningen”, som afholdes lørdag den 15. marts kl. 1539 på Hotel Dagmar.
1. Generalforsamlingens dagsorden var sendt fra ”Sammenslutningens” formand. Angående Åbenrås optagelse som medlem af ”sammenslutningen” – her blev det vedtaget at RSF ikke havde noget at indvende mod optagelse af Åbenrå, hvis foreningen(Åbenrå) vil gå med på ved fremtidige lejemål at stå sammen med de øvrige foreninger. Formanden vil tale med Dalgård og få nærmere oplysninger angående ophævelse af låneordningen. Mathiasen foreslog: at der skulle være en græsfredning i fællesvandet fra 15. juni til 1. august. Hertil mente Torbensen at man kunne forespørge lodsejerne om hvornår de helst ville have en fredning, på en måned til halvanden måned. Det vedtages at sende brev om optagelse af forslag om græsfredning på generalforsamlingen.
2. Det blev bestemt at forespørge Ferskvandsfiskeriforeningen om hvad foreningen skal foretage sig for af få fastslået hvor Ribe ås udløb er.

———————————————————————————————————————-

Generalforsamling den 26. november 1952 på Sønderjylland

1. Forhandlingsprotokollen
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg – flg. afgår Torbensen, Kusk, Storm, Sørensen og suppleanter og revisorer.
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt
Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår at der ikke må fiskes med orm eller flue i Ribe Nørre å med mindre at krogstørrelse er lig med eller større end 3/02.
Bestyrelsen forslår, at et medlemskort koster 3 kr. og et fiskekort med adgang til foreningens fiskevand betales med 22 kr.- Sekretæren oplæste forhandlingsprotokollen, som godkendtes.- Formanden aflagde beretning:- Forhandlinger med konsortiet havde ikke ført til noget.
– Der var afholdt en udflugt til Årøsund, der havde meldt sig flere medlemmer til turen end der kom, det må ikke ske oftere.- Skriveriet i Stiftstidende kan der gives nærmere oplysninger om senere. – Ferskvandsfiskeri foreningen Danmark general forsamling var yderst uheldig lagt på en pinselørdag. – Der var udsat yngel og bestyrelsen bad om forslag angående udsætning af sættefisk.- Mathiasen klarlagde spørgsmålet om Ribe ås udløb og var utilfreds med behandlingen fra Ferskvandsfiskeri foreningen Danmark side. Joh Hansen oplyste nærmere om mødet ved åens udløb. Rasmussen mente at vi skulle henvende os til biologerne. Kassereren mente at det var fiskerikontrollen, der skulle foretage afmærkninger.- Bestyrelsen lovede at røre ved fastlæggelse af åens udløb og klarlægge fredningsbæltet.3. Regnskabet kassebeholdning på 1120 kr. balancerede med 3711 kr.4. Valg: Sørensen – Torbensen – Koch genvalgtes. Storm havde intet oplyst om han kunne genvælges. Følgende kom derfor i kampvalg: Bach-Jensen og Engedal. Bach-Jensen fik 13 stemmen og Engedal 4. Bach-Jensen blev valgt og Engedal blev suppleant. Iversens genvalgtes som revisor. Fanebære blev Rasmussen.5. Forslag nr. 1. gav som forventet en vældig debat. Nogle ønskede ormefiskeri forbudt. Mathiasen mente at orm og flue er lige lovlige. Rasmussen opfordrede til mere personlig kontrol. Joh Hansen foreslår stor krogstørrelse. Rasmussen mente ikke 1/2 til 0 giver skade med flue. Mogensen foreslår stadig at forbyde ormefiskeri. Joh Hansen mente det er vanskeligt at sætte en fisk ud uden den tager skade. Mathiasen: en fluefisker kastede en 3-4 bækørreder i Nørre åen som derefter drev døde ned af åen. Han henstillede derfor at medlemmerne passede sig selv og ikke kritiserede hinanden ved åen, så vi derved ikke taber medlemmer. Forslaget blev vedtaget med 8 stemmer for og 4 imod.6. Forslag nr. 2 blev anbefalet af Rasmussen og formanden og derefter vedtaget af alle medlemmer. Elever får fremover rabat. Og lærlinge betaler halvt kontingent.Generalforsamlingen sluttede 2130. // referent Aksel Sørensen.

———————————————————————————————————————-

Konstituering af bestyrelsen

På bestyrelsesmødet den 2. december 1952 bød formanden Bach velkommen og Koch blev valgt til næstformand. Ligeledes blev det vedtaget ikke at sætte fisk ud i vinter men derimod vente til oktober 1953. Vedrørende sag om fiskesæson, blev det vedtaget at fiskeriet i Gels å ved Karkovgård skal være fra 1. februar til 31. oktober i stedet for 1. februar til 30. september. Vedtaget at vedføje: som følge af generalforsamlingens beslutning. I Nørre åen må orm og fluefiskeri ikke foregå med mindre kroge end 3/0. – referent Aksel Sørensen.

———————————————————————————————————————-

Bestyrelsesmøde hos Joh Hansen den 9. januar 1953

Formanden oplyste at lejemålet var fornyet for 5 år for vandet ved Karkovgård for en årlig leje af 275 kr.
Marius Mikkelsen anmodede om anbefaling på følgende skrivelse.
Til fiskeriministeriet.
Efter at fiskeriministeriet 30. januar 1952 har udsendt meddelelse om hvilke vande der betragtes som laksevand og herunder har medtaget Ribe å fra udløbet til Ribe Stemmeværk som priviligeret fiskeri og som er i en mands eje og drives af mig selv, vil jeg igen i år ansøge fiskeriministeriet om at nævnte fiskevand må blive undtaget for nævnte fredning eller at fredningstiden for havørreder eventuelt indskrænkes til kun at gælde fra 1.10 til 31.1, idet jeg som begrundelse for min ansøgning skal anføre at det betyder et stort økonomisk tab for mig som erhvervsfisker, hvortil kommer at ikke er fanget laks her i flere år. Jeg håber derfor at fiskeriministeriet vil se velvilligt på min ansøgning og håber at jeg må få svar fra fiskeriministeriet snarest muligt. // Marius Mikkelsen
Følgende blev svaret fra RSF:
Hr. fisker Marius Mikkelsen. De har anmodet RSF om en udtalelse i anledning af et andragende til fiskeriministeriet om en indskrænkning af frednings tiden for havørreder i Ribe å, der betragtes som lakse å fra stemmeværket i Ribe til åens udløb. Da indskrænkningen ikke berører laskefredningen og den nuværende fredning efter deres udsagn giver dem økonomisk tab, har Ribe sportsfiskerforening ikke noget at indvende mod den af dem foreslåede afkortning af frednings tiden for havørreder. //Aksel Sørensen

———————————————————————————————————————-

På et bestyrelsesmøde 23. marts 1953

Her oplyste formanden at der afholdes generalforsamling i ”Sammenslutningen” ved Vojens, Haderslev, Åbenrå og RIBE Sportsfiskerforeninger. På Hotel Vojens den 28. marts. Bankbogholder T. Hansen afgår som revisor ekspedient O. Bach foreslås i stedet. Forslag til behandling skal være formanden for ”Sammenslutningen” i hænde i så god tid at de ligeledes kan behandles i de respektive foreninger forinden mødet. Generalforsamlingen skal holdes inden den 1. feb. hvert år. Bestyrelsen talte om at de ikke havde hørt fra ”Sammenslutningen” i ca. 14 mdr. og at dette skulle påtales. Hver forening måte sende 5 mand med stemmeret.
RSF udflugt bestemtes til eget fiskevand søndag den 31. maj. Turen betales med 10 kr. ved tilmelding, der er bindende.

———————————————————————————————————————-

Vigtige sager til behandling i RSF

Medlemskab af ”Ferskvandsforeningen” Den 10. august 1953 i forbindelse med bestyrelsesmødet blev bestyrelsen enige om at udmelde RSF af ”Ferskvandsforeningen” og lade det komme til en prøve på generalforsamlingen.
Fisketegnet. Formanden for Sydvestjyske Sportsfiskerforening havde til ”Vestjyden” fremsat at RSF var interesseret i ”Fisketegn”. Derfor blev det vedtaget at svare at RSF samlede bestyrelse er modstander af fisketegn. Endvidere forespørgsel til Ferskvandfiskeriforeningen om hvor den sag ligger, derefter atter drøftelse.
Erhvervsfiskeriet ved slusen. Koch oplyste at en af fiskerikontrollens folk, havde sat at sagen om hvor åens udløb er i øjeblikket ligger i ministeriet. Anmodning til Ferskvandsfiskeriforeningen om en udskrift af sagen.
Sættefisk. Formanden forslog for 500 kr. inklusive kørsel. 2/3 bækørreder og 1/3 havørreder.
Fiskedammen ved Karkovgård, Der skal laves afspærring for fiskene ved dammens vandingskanal, muligvis en trappe ved slusen. Dette er ikke gjort, formanden vil forespørge.

———————————————————————————————————————-

Oprettelse af JUNIOR afdeling.

På bestyrelsesmødet hos Sørensen den 12. november 1953 blev følgende drøftet:
Til efterretning: Udsættelse af fisk af sammenslutningen blev meddelt i brev fra Dalgård(formand for sammenslutningen). Det blev godkendt at forsøge elektrofiskeri i dagene 28-29. november med de udgifter der er.
Generalforsamlingen: formanden foreslog afholdelse den 26. på Sønderjylland kl. 20.
Torbesen foreslog at der blev oprettet en junior afdeling med deres egen styrelse, under R.S.F. med f.eks. en bestyrelse på 3 medlemmer, hvis formand har adgang til bestyrelsemøder i seniorafdelingen. Medlemmer af juniorafdelingen har medlemskort til samme pris, men med et almindeligt fiskekort som de får billigere. Prisen fastsættes af generalforsamling.
Der har været problemer med at en del korn ved Nørreåen var blevet trampet ned, så derfor skulle der sendes besked ud til medlemmerne at det kraftigt henstilles ikke at beskadige kornmarkene.
Mathiasen meddelte at han ikke ville fortsætte som formand eller bestyrelsesmedlem i 2 år, men var villig til at blive siddende 1 år endnu, og ville så have ret til at trække sig tilbage, uden bebrejdelser fra foreningen, selv om det var uden fortiden. Men det må generalforsamlingen afgøre.

———————————————————————————————————————-

Generalforsamlingen 26. november 1953.

Dagsorden iht. lovene. Dirigent var urmager Sørensen. Forhandlings protokol oplæst og godkendt. Begrundelse for hvorfor der ikke blev udsat fisk sidste år var at der ikke var penge i kassen. Vedrørende fiskedammene ved Karkovgård, Fiskerikontrollen mener at det er som det skal være, men sagen er ikke afsluttet endnu.
Fisketegnet: nogen var for og andre var imod. En liste blev sendt rundt og af 43 fremmødte skrev 42 at de var imod og 1 for(men ville ikke skrive). Vedrørende præmie whist, havde politiet meddelt at vi godt måtte holde præmie whist, men vi måtte ikke annoncerer dette.
Sammenslutningen: samarbejdet mellem foreningerne viser sig at der en god forståelse, græsfredningen blev nævnt.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt med en kassebeholdning på 1188,30 kr.
Som formand blev Mathiasen valgt endnu et år og til bestyrelsen blev valgt mejerist Sørensen valgt og som revisor blev Iversen genvalgt og Thomsen som revisor assistent. Fanebærer blev Th. Nedergård.
Af indkomne forslag var følgende: Udmeldelse af Ferskvandsfiskeriforeningen, nedstemt. Opdeling af fiskevand: Af hensyn til medlemmer der ikke ønskede at fiske i begge vand, forslog bestyrelsen at dele fiskekortet igen, således at Nørre åen og Karkovgård koster 15 kr. og et samlet fiskevand (Nørre å, Karkovgård og Gelså) skulle koste 25 kr. Men forslaget blev stemt ned, og den forrige ordning går videre. Udvidelse af fredningstider i Nørreåen, A. Mogensen foreslør fredning 1- okt. til 1. april. Fredning af Gelså 1. okt. til 1. marts totalt, forslaget må sendes videre til sammenslutningen. Forslaget blev vedtaget.
Vedrørende oprettelse af junior afdeling, da ingen af de unge var mødt op, foreslog formanden at sagen henlægges.

———————————————————————————————————————-

Årets gang 1954

Fiskerikontrollen henviste til biologerne angående forholdene ved ørreddambruget ved Gelså. Formanden foreslog at Knud Larsen engang ved lejlighed skulle se på sagerne.(Skriv (ikke til rådighed)). Vedtaget at få en ordning med Ebsen, for en periode af 5 år og med betaling på en gang. Lørdag den 23. jan. Til Haderslev til generalforsamling i ”Sammenslutningen” RSF ønsker nærmere motivering vedrørende udsætning af sættefisk.
Forslag vedrørende indførsel af ”Fisketegn”
F.f.f.D. havde fremsat en skrivelse med forslag til en ”Fisketegnsordning” hvor de ønskede svar før maj. RSF ønskede dette til afstemning blandt medlemmer og henviste tilen tidliger foretaget afstemning.
RSF siger nej til medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforening
Sag om ekstraordinær generalforsamling i ”Sammenslutningen” 21. marts. Her skal behandles RSF forslag om totalfredning af Gelsåen i lakse frednings-tiden, samt formandens forslag om forøgelse af udsætninger af yngel eller halvårs fisk.
Udsætnings planerne, meninger var noget delte – formanden var noget skeptisk.
Forespørgsel fra Danmarks Sportsfiskerforening, vedrørende medlemskab. RSF ønskede ikke at blive medlem.

———————————————————————————————————————-

Generalforsamling 27. marts 1954 på Sønderjylland.

Formanden garner Mathiasen bød velkommen og udtalte i forbindelse med sin beretning at år 1954 havde været et ualmindelig godt år for RSF. Der havde været mange fiskere og der var blevet fisket godt. Enkelte medlemmer syntes at vi efterhånden er for mange medlemmer, men det må være sådan at alle der ønsker det kan komme ud at fiske. En fest på Kalvslund kro for lodsejere var vellykket.
På sammenslutningens generalforsamling i Haderslev havde RSF foreslået at udvide fredningen af Gelså, således at det bliver den samme som for laksevandet, idet Ribe vester å er laksevand. Sammenslutningen vedtog at søge staten om denne udvidelse.
Ved et møde i Århus af jyske sportsfiskerforeninger havde RSF gået stærkt mod fisketegnet, der i samme år havde været meget aktuelt. Forslaget fra Danmarks Sportsfiskerforening om indførelse af fisketegn blev på landsmødet i Fredericia nedstemt.
Lejen af fiskevandet i Nørreåen er ved at gå i orden for en 10 år periode. Vandet har vi uden at betale noget til lodsejerne, men vandet er derfor ikke gratis. Udsætninger af yngel koster en del. Lodsejerne skal have tak for deres velvillighed.
Der er afholdt det sædvanlige gåse spil, der gav et beskedent overskud. Til formandens beretning, bemærkede portør Rasmussen at fisketegnet var nyttigt for at få penge til beskyttelse af vore fiskevande, men det var vanskeligt at bestemte oplysninger om hvad pengene skulle bruges til. Hertil udtalte formanden at den naturlige måde at ophjælpe fiskebestanden var at udvide frednings-tiden. Et medlem fra Rødding ønskede mere kontrol ved fiskevandet. Formanden slog fast at medlemmerne har ret til kontrol og i tilfælde af at der var ulovligt fiskeri gives der politianmeldelse, hvilket er sket. (Beretning godkendtes).
Regnskabet balancerede med 5921,89 kr. og en kassebeholdning på 1600 kr.
Valg af formand. Man ønskede genvalg og Mathiasen indvilligede i at fortsætte, hvis hans udgifter blev dækket. Det blev vedtaget således at der blev ydet 125 kr. til formanden og 100 kr. til kassereren. De øvrige valg var genvalg.
Indkomne forslag: Her blev bestyrelsen bemyndiget til at inddrage fiskekort fra medlemmer der beviseligt har unddraget sig kortets bestemmelser(trykkes på de nye kort). (ref. Aksel Sørensen)

———————————————————————————————————————-

Årets gang 1955

Formanden berettede om Nørre åens lejemål. På nær ganske få lodsejere, der havde været vanskelig at træffe hjemme, havde alle lodsejere skrevet under, således at underskrifternes antal er større end forrige gang. Kontrakterne gælder for en periode af 10 år. I alt er der underskrevet 79 kontrakter. Taget til efterretning.
Efter Torbesens ønske afgav han posten som kasserer. Kasserer posten overtages af Ole Sørensen.
Bestilling af nye kort. Der blev rettet på kortet i overensstemmelse med nye frednings-tider. Ligesom bestemmelsen om krogstørrelse 3-0 er den mindste, der må anvendes skulle overføres på kortet. // referent Aksel Sørensen.
– ung mand taget på ulovligt fiskeri
Formanden havde taget en ung mand på ulovligt fiskeri, det blev vedtaget at overgive sagen til politiet.
Til mødet i Skjern har lærer Sørensen lovet at tage af sted evt. sammen med formanden. Til generalforsamling i Fredericia den 11. juni blev valgt stationsbetjent Koch. Det blev vedtaget at afholde en lodsejerfest til juni og give lodsejerne kaffe.
Der blev talt om en udflugt med damer til fisketur til Årøsund, formanden sørger for tilmeldingen.
Formanden havde taget en ung mand på ulovligt fiskeri, det blev vedtaget at overgive sagen til politiet.
Lodsejerfest: Pavillonen kunne fås onsdag den 29. juni. Forskellig forslag til underholdning blev foreslået. Det blev bestemt at bruge ca. 50 kr. til en oplæser, ligeledes at sende kort ud som sidste år. Sportsfiskerforeningens medlemmer bliver ligeledes indbudt som gæster, samt pressen. Urmager Sørensen ville skænke en gave som præmie til amerikansk lotteri.
Gåse spil på Sønderjylland den 8. november. Præmier som sædvanlig(undtagen fisk). Festen på pavillonen kostede 700 kr. Turen til Skjern gav indtryk af, at de forskellige klubber ville lukke op for fiskevandet undtagen Skjern der ligesom Ribe ønskede laksefredning. Fra Karkovgård er solgt dagkort for 1400 kr. + 300 kr. fra Ribe, sammenholdt med et vore fiskere betaler, må der regnes med at fiskeandelen andrager omkring 3500 kr. Det blev drøftet om vi skulle indlede forhandlinger med hans Hollænder. Formanden foreslog at vi skulle indlede forhandlinger og det blev vedtaget at gøre dette. At undersøge hvad Hollænder ville have for det, hvis han ville leje det ud til os. Og at det skulle gøres inden generalforsamlingen.
Koch anførte at nogle havde klaget over, at der var lukket i oktober måned. Sættefisk: tilbud fra Jøker på laks og havørreder 3000 stk. udsættes i 1955.
Udsætning af sættefisk: Vedtaget at udsætte 2000 havørreder og 1000 laks pris henholdsvis 15 øre og 30 øre pr. stk.
Angående fornyelse af lejemålet for vandet ved Karkovgård. Bestyrelsen har haft en forhandling om yderligere 5 års leje ud over 1957 og foreløbig har bestyrelsen aftalt med Hans Hollænder, at han for 1956 får en betaling på 1000 kr. denne lejestørrelse skulle være gældende til 1962 pr år, dog således at der kan reguleres, hvis det viser sig at det ikke kan gå. Aftalen er afhængig af generalforsamlingens godkendelse.
Gåsespillet blev bestemt til den 8. november på ”Sønderjylland” kl. 20.
Bestyrelsen har endvidere vedtaget at ikke sælges dagkort til Karkovgårds vand mere(ejeren har betinget sig dette)da ejeren er ked af salget, bl.a. fordi han kunne risikere at blive vækket på alle tider af natten. Indkøb til gåsespillet hos slagter Ravn og slagter Jensen. // R. Koch.

———————————————————————————————————————-

Bestyrelsesmøde hos Sørensen den 22. november 1955

Emner til den kommende generalforsamling onsdag den 30 november 1955 på Sønderjylland:

Dagsorden:
1 valg af dirigent,
2 Protokollen,
3 Formandens beretning,
4 regnskab,
5 valg: på valg er Johs Hansen, Ole Sørensen, Mathiasen, Suppleant Engedahl,
Revisor Iversen ønsker ikke genvalg(Sørensen foreslås). Revisorsuppleant Thomsen.
6 Indkomne forslag
– Bestyrelsen foreslår at Hans Hollænder for 1956 får en betaling på 100 kr. og at der ikke sælges dagkort til vandet ved Karkovgård.
– Bestyrelsen foreslår grænsen for drengekort gælder til 16 år. Beboer i Ribe kommune betaler 10 kr. i indskud, udenbys fiskere betaler 25 kr. i indskud.
– Gåsespil i Kalvslund. 1. lørdag i december, der spilles om 12 gæs og 3 numre appelsiner a 10 kr.
– Der blev givet oplysninger om foreningens finansielle forhold.
– Det foreslås at ophæve bestemmelsen om krogstørrelse ved fiskeri i Nørreå.
———————————————————————————————————————-

Generalforsamlingen onsdag den 30. november 1955

Formanden bød velkommen og bad forsamlingen vælge en dirigent. Valgt blev formanden.
Oplæsning af protokollen
Formandens beretning: Ribe Nørreå er blevet færdigbehandlet således at åen er lejet for 10 år fra seminariet til Knorborg. 3000 fisk udsat i 1954. I januar var der en generalforsamling i sammenslutningen i Åbenrå, hvor et forslag om at fluefiskere skulle have et stykke å for sig selv. Ved et møde i Skjern havde formanden og sekretæren deltaget i et møde om laksefredningen. I F.f.D. generalforsamling havde Koch deltaget. Lodsejerfesten i Plantagen havde været en fornøjelig og vidnede om et godt forhold mellem foreningen og bestyrelsen. Fra sammenslutningen ønskede man at vi lukkede vort fiskevand op i oktober, formanden ønskede ikke dette. Gåsespillet havde forløbet på sædvanlig måde. Beretning og protokol godkendtes.
Regnskabet balancerede med 9859,90 kr. Udsætning af sættefisk 450 kr. Revisor er urmager Sørensen og gas- og vandmester Sørensen Fog.
Valgt til formand blev gartner Mathiasen, genvalgt blev Joh. Hansen og mejerist Ole Sørensen. Til suppleant blev valgt kontorist Hedegård, revisorsupplemant valgtes Sørensen Fog. Til revisor valgtes I. Iversen og karetmager Gerlev valgtes til fanebærer.
Indkomne forslag:
1. Det blev vedtaget at regulerer lejemålet med Karkovgård og at der foreløbig ikke i det kommende år sælges dagkort til dette vand – efter en del diskussion.
2. Drengekort kan fås til 16 års alderen for 15 kr. pr. sæson og 3 kr. for medlemskort. Indskud for beboere i Ribe kommune er 10 kr. og for udenbys 25 kr.
3. Bestemmelsen om krogstørrelsen i Ribe Nørreå blev ophævet.
Eventuelt:
Under eventuelt blev det af Mogensen foreslået at overveje om foreningen kunne bygge en fiskehytte. Men man mente ikke det i øjeblikket var aktuelt. Lærer Sørensen forslog at få opgangsmulighederne forbedret. Formanden foreslog at få fiske stierne forbedret. Det blev anbefalet fra deltagernes side at bibeholde den nuværende fredning. Overassistent Hansen forespurgte om der ikke er mulighed for at Ribe fiskere kan få kort til Ribe Nørre å og Karkovgård på billiger måde.  Da der ikke er indleveret et konkret forslag blev forslaget henvist til næste år.
Formanden slutte generalforsamlingen med at opfordre til kontrol indbyrdes mellem fiskere og udtalte håbet om at foreningen stadig må være i fremgang.

———————————————————————————————————————-

Årets gang 1956

Sag om Gelsbro dambrug: Den 7. december 1955 holdt landvæsenskommissionen møde i Skallebæk kro, idet lodsejerne havde klaget over stemmeværket ved Gelsbro dambrug, der ikke opfyldte bestemmelserne, der var bestemt i regulativ fra 1942. RSF var mødt – resultatet af mødet se arkivet. Den 24. januar er der atter møde i kommissionen, foreningen har rettet henvendelse til Knud Larsen som af ministeriet er udtaget til sagkyndig under sagens behandling. RSF bliver repræsenteret. Den 4. januar blev udsat 2200 stk. bækørreder og 1000 stk. laksesættefisk i Ribe Nørreå. Brev fra sagføreren for Danmarks Sportsfiskerforbund angående sagen om Gelsbro dambrug. Brev sendes til Knud Larsen angående problemerne ved styrtene i Nørreåen. Fiskerikontrollen mente det var nødvendigt med ålepas og eventuelt fisketrappe.
Mathiasen har foreslået, at vi opsætter en overgang ved bækken nær dambruget ved Karkovgård, Det vedtages at fortage syn og etablere en overgang.
Det blev bestemt at købe 250 årskort og 250 medlemskort og 100 gæstekort, der trykkes ligesom medlemskortene, hvor ordet medlemskort erstattes af ”Gæstekort”
Der er forslag om at få efterårs fredningen 1. oktober til 1. november afskaffet. Mathiasen forslog at sommerfredningen helt bortfalder, da den alligevel ikke overholdes, idet fiskerne ikke kan skelne de regulerede og ikke regulerede stykker fra hinanden. Bach lovede at meddele sammenslutningen følgende: RSF foreslår at græsfredningen ophæves og anden fredning bibeholdes. Koch blev valgt som repræsentant til Ferskvandfiskeriforeningens møde i Fredericia den 26. maj.
Spangen ved Karkovgård trænger til reparation. Bestyrelsen har været i Gram for at leje fiskevand, men det lykkedes ikke. Sammenslutningen havde besluttet, at der må fiskes i oktober måned, så derfor vedtog bestyrelsen at åbne op for fiskeriet ved Karkovgård og fra Krogs styrt til Ribe. Foreningen havde udsat 3000 havørreder og 500 laks.

———————————————————————————————————————-

Generalforsamlingen 28. november 1956

Formanden bød velkommen, særlig til udenbys mødte og bladredaktørerne.
Dagsorden: valg af dirigent, beretning, regnskab, valg af bestyrelses medlemmer.
Foreningen havde afholdt en fest og gåse spil for lodsejere ved Kalvslund å, som de havde været en begejstret for. Formanden omtalte slusen ved Gelsbro, som der ville blive sat gitter op ved udløbet til kanalerne. Formanden var ikke tilfreds med at der havde været foretaget elfiskeri i Kalvslund å, uden at han var blevet orienteret om dette forinden. Fiskevandet ved Amerikaneren, var blevet solgt og den nye ejer ville ikke leje det ud. Omtalte det fælles fiskevand ved Gelså, hvor det måske snart var over med at fiske, men lodsejerformanden ville forsøge leje vandet samlet.
Kassereren gav en status vedrørende regnskabet. Valg af bestyrelse; Koch, Bach, Torbesen og Sørensen blev genvalgt. Revisorer A. Hedegaard og H. Sørensen.
Formanden beklagede sig over at medlemmerne som ikke afleverede deres fangstrapport, så derfor ville de ikke kunne få kort udstedt før efter 5. maj, næste år.
Charles Larsen, Rødding takkede for det gode samarbejde, som ligeledes gjaldt for medlemmerne fra Gram. Der deltog følgende tillidsmænd: Charles Larsen, Rødding. Karl Christense, Gram. O Brochhoff, Esbjerg og mødet blev overværet af byens 3 redaktører. Mathiasen omtalte at han fra næste år ville fratræde som formand, da hans tid ikke tillod ham at fortsætte længere. Ref. Koch.

———————————————————————————————————————-

Årets gang 1957

(ulovligt fiskeri ved Gelsbro og Vester enge)
Der lukkes op for fiskeri fra 1. april. Men i januar måned havde man ingen status vedrørende fiskevandet fra Gelsbro og øst over endnu. Der havde været problemer med grødeskæring i 1956, nogle mente at det trak for længe ud. Der var planer om en fisketur fra Årøsund eller Kalvø, men valget blev Kalvø den 24. marts kl. 7. Medlemmer kunne få et tilskud på 3 kr. og ikke medlemmer får intet tilskud. Sejladsen med fiske både skulle medlemmerne selv betale.
Der var foretaget politi anmeldelse af (navn udeladt) fra Ribe, som Mathiasen, Ribe havde pågrebet for ulovligt fiskeri ved Gelsbro og østpå. Foreningen havde modtaget en længere redegørelse om forholdene angående kontrakten med statens jordlovsudvalg.
Vedrørende udflugter, blev det foreslået at invitere damerne med og lade turen gå til Årøsund den 25. august. Turen skulle annonceres i Gram avis, Rødding avis og Ribe ugeblad, med følgende ordlyd:
Ribe Sportsfiskerforening indbyder medlemmer med damer til udflugt og fisketur til Årøsund søndag den 25. august. Afgang Ribe kl. 7. Pris 5 kr. for hver deltager, tilmeldelse til formanden tlf.: 134 senest torsdag den 22. august.
Broerne ved Karkovgård trængte til eftersyn så Johannes og Aksel ville foretage nærmere eftersyn. Borgmesteren i Ribe havde foreslået at RSF formulerede en ansøgning om at forbyde fiskeriet fra fisketrapperne og op til jernbanebroen. Sagen om ulovligt fiskeri ved Vester enge bro, her meddelte politiet at sagen kunne afgøres med en advarsel. De pågældende havde fået lov af lodsejeren..

———————————————————————————————————————-

Generalforsamling den 20. november 1957 på ”Sønderjylland”

Formanden bød velkommen, særlig til presse og de udenbys medlemmer.
– Formanden blev valgt til dirigent.
– Protokollen oplæst
– Formandens beretning: Oplyste at foreningen havde nået 200 medlemmer. Gav et par oplysninger om gåse spillet i Kalvslund.
– Refererede fra ”Sammenslutningens” generalforsamlingen og udtalte sit syn på fiskevandet øst for Gelsbro.
– Omtalte vore fisketure, der fiskerimæssigt ikke havde været nogen succes.
– Lodsejerfesten var forløbet på bedste måde.
– Problemer om leje af ”Amerikanerens” fiskevand. Resultatet blev at vi har lejet fiskevandet foreløbig i et år.
– Broen ved ”Kudskes ejendom” var bragt i orden.
– Omtalte mødet angående fisketrappen ved Gelsbro, sagen var gået til landsretten.
– Grødeskæringen var vanskelig, i år havde der ikke været så mange klager som tidligere.
– En lodsejer havde klaget over, at der blev kørt på knallert i hans fenner og derved forskrækket kreaturerne, så de var sprunget ind på naboens mark. Forskellige andre klager var blevet ordnet og bilagt.
– Formanden udtalte en tak til lodsejere, fiskere og bestyrelse for et godt år.
– Ole Sørensen oplyste regnskabet, der balancerede med 15093,55 kr.
Beretning og regnskab godkendes efter nogle bemærkninger angående torske turene.
Valg: formanden blev genvalgt for 2 år. Joh. Hansen og Aksel Sørensen blev genvalgt. Hedegård blev genvalgt som suppleant. Urmager Sørensen valgtes som revisor som før.
Eventuelt: Charles Larsen talte for at torsketurene skulle fortsætte og mente at dette netop var Sportsfiskerforeningens opgave. Udtalt i øvrigt en tak for at Rødding fiskerne kunne fiske i Ribes fiskevand. Kritiserede annonceringen. En Rødding fisker Henning kristensen, efterlyste skilte ved vores fiskevand. Formanden gav ham ret og lovede at skiltene skulle sættes op.
Skjødt udtalte at han i år havde truffet 3 fiskere på ulovligt fiskeri, han efterlyste derfor en nål eller lignende, som kendetegn.
Mogensen kunne ikke anbefale torske turene. Formanden svarede på den anførte kritik og lovede at få vandet afmærket. Udtalte en tak til de fiskere der fangede de fiskere der fiskede ulovligt – gjorde opmærksom på at lodsejernes børn ved Nørreåen har ret til fiske på egen jord.
Charles Larsen efterlyste orienterings kortet, der tidligere havde været sammen med fiskekortet.
Sørensen foreslog trykning af et kort for hele Ribe å. Formanden lod en liste gå rundt for tegning til spisning på ”Sønderjylland” den 9. december 1057. 6 kr. pr. kuvert. Generalforsamlingen sluttede 21.15.                                        Referent: Aksel Sørensen.

———————————————————————————————————————-

Årets gang 1958

Nyt fiskevand(Gels å) lejet af forpagteren på Gram gård.
Foreningen har modtaget en del fangstrapporter for den forgangne sæson. I Gels å var der fanget 7 laks, 49 havørreder, 129 bækørreder, 1 ål og 7 gedder. I Nørre åen og ved Karkovgård 114 kg. Havørreder, 115 kg bækørreder. Fiskekortet skal udvides til også at omfatte forpagter Rasmussen (Amerikanerens) jorde. Der skal trykkes 250 kort og 300 medlemskort. Det blev bestemt at opsætte 10 skilte ved fiskevandet. Jensen fra Bramminge Sportsfiskerforening har forespurgt om vi ikke sammen med dem ville foretage torske fisketurene fremover. Formanden har fået en opfordring til at melde RSF ind i Sportsfiskerforbundet, men det fandt bestyrelsen ingen grund til.
Der var afholdt bestyrelsesmøde med deltagelse af borgmesteren, Overfiskeribestyrer Bøhne og medlemmer af konsortiet. I den forbindelse blev det drøftet om det vat lovligt at sætte ruser mellem Dagmarbroen og jernbanebroen. Da det var vanskeligt at passerer for robåde. Samt om det var lovligt at trække vod det samme sted. Hertil havde Bøhne svaret at fiskerikontrollen havde undersøgt det pågældende stykke og ruserne var ikke sat ulovligt. Angående vodfiskeriet er det kun tilladt til midtstrøms og kun i en vis del af året. Borgmesteren havde forespurgt om det var muligt at forbyde vodfiskeri det pågældende sted. Hertil havde Bøhne svaret at der intet i vejen for at Ribe kommune kan forbyde alt fiskeri på det pågældende sted. Og han oplæste et stykke fra ferskvandfiskeriloven om bestemmelserne angående fiskeri i åer og vandløb. Gjorde opmærksom på at der kan oprettes regulativ. Formålet med mødet var at skabe fri passage for mennesker i robåde og fisk. Mikkelsen gav eksempler på ulovlig garnsætning i mellem dammen og mellem broerne(dokumenteret af politiet i Ribe). Ligeledes havde Koch forespurgt hvornår vandet kan gøres til laksevand. Hertil havde Bøhne svaret rimeligvis straks. Mathiasen oplyste at hvis fiskevandet udlejes til RSF bestemmer de hvornår der må fiskes. På baggrund af dette møde fremsættes der et forslag om at søge at få dette vand til laksevand.
Regulativansøgning. RSF rejser sagen over for kommunen, der anmodes om at fremsætte et regulativ for fiskevandet fra sluserne til fugle reservatet grænse eventuelt til Seem kirke.

———————————————————————————————————————-

Generalforsamlingen den 27 marts 1958 på Sønderjylland

Protokollen blev oplæst efter at Koch blev valgt til dirigent. Formanden udtalte at det havde været et godt fiske år og det skyldes sikkert udsætningerne. Der var i årets løb indmeldt mange nye medlemmer og bød disse velkommen. Som anden årsag til de gode fiskeresultater gjorde formanden opmærksom på den gode fisketrappe der var opsat ved Gelsbro. Omtalte de 2 gase spil der var afviklet. Den 1. juni gik lejemålet med Gram gårds fiskevand ved Gelså i orden. Omtalte torske turene til Lillebælt trods de ret dårlige erfaringer kunne formanden anbefale at de blev gentaget. Lodsejer festen var forløbet godt. Der var sendt delegeret til mødet med Dansk Fiskeriforening i Fredericia og generalforsamlingen i Sammenslutningen. De ser ud til at vi endnu i en årrække beholder fiskevandet i Gelså(oven for Gelsbro). Der er til stadighed vrøvl med grødeskæringen, det tager for lang tid, men det er vanskeligt at gøre noget ved. Der var taget henvendelse til jordlovsudvalget i Tønder desangående. Vi vil helst have gjort hele Ribe å til laksevand. På Karkovgård må der ikke fiskes i oktober.
Koch supplerede formandens beretning og refererede fra mødet i Fredericia, mødet var kort og omhandlede mest spørgsmål angående dambrug.
Angående grødeskæring forespurgte Pallesen, Esbjerg hvem der betalte. Det oplystes at jordlovsudvalget betalte i første omgang, senere blev der sendt en regning til lodsejerne. Pallesen oplyste at Sydvestjysk Sportfiskerforening på ca. 30 km betalte 2000 kr. Protokol og beretning godkendtes.
Regnskabet blev oplæst af kasserer Ole Sørensen. Regnskabet godkendtes.
Ved valg blev forslået genvalg. Så derved blev Koch, Thorbesen, Bach og O. Sørensen alle genvalgt. Suppleant A. Hedegård og revisor cykelhandler Iver Iversen blev også genvalgt. Revisor suppleant blev valgt Karl Emil Jensen.
De indkomne forslagsændringer blev vedtaget.
Under eventuelt blev det igen drøftet at alt foreningens fiskevand skulle være laksevand, Warming-Obbekær selskabet kunne også tilslutte sig dette.
Formanden havde henvendt sig til Sportsfiskerforbundet og forhørt om medlems betingelser og gav nogle oplysninger derom og meddelte at der muligvis i januar blev en ekstra ordinær generalforsamling angående dette spørgsmål. Skjødt ville anbefale medlemskabet, Ole Sørensen efterlyste flere ytringer angående Sportsfiskerforbundet. Kallesen nævnte et eksempel på støtte fra Sportsfiskerforbundet.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.40.  Referent: Aksel Sørensen.

———————————————————————————————————————-

Årets gang 1959

Foreningen lod trykke 400 fiskekort og ændre tidspunkterne for fiskeri, således at det ophørte 1. oktober. Ligeledes blev det påtalt at der endnu ikke var sat gitter op indmundingen mød øst for fødekanalen ved fiskeriet ved Gelsbro. Gitteret mod vest for opgang er opsat. Formanden gjorde opmærksom på at fiskeriet ikke var pligtig til at opsætte gitter, men de var ikke uvildige til at gøre dette. Der var igen forslag om at gøre alt fiskevand til laksevand. Så forslaget skulle sendes videre til Sammenslutningens generalforsamling. En lystfisker fra (navn udeladt) fra Åbenrå, havde foretaget ulovligt fiskeri ved Arnum. (Afgjort med en bøde(privat)).
I forbindelse med et bestyrelsesmøde hos Johs. Hansen den 13. oktober, bød formanden A. Hedegaard velkommen til arbejdet i foreningen. Formanden havde fået en henvendelse fra 3 sportsfiskere, som havde lejet et stykke fiskevand, men de var villige til at foreningen overtog dette mod at de fik lov til at fiske i oktober måned. Bestyrelsen var dog blevet enige om at såfremt de skulle overtage lejemålet skulle det være på samme betingelser som foreningens frednings bestemmelser.
Koch anbefalede at vi fik trykt foreningens love, således at enhver kunne få et eksemplar. Formanden meddelte at han ville fratræde formandsposten til generalforsamlingen, men ville godt fortsætte som alm. bestyrelses medlem og var villig til at fortsætte med kortsalget.
Foreningen havde besluttet at udsætte 4500 stk. sættefisk til en pris af 800 kr. lørdag den 14. november. 3500 udsættes i Nørreåen fra Kalvslund bro, Vester enge og 1000 stk. i Fladså ved Harreby bro til udløbet af Fladså.
Bestyrelse vil fremsætte forslag til generalforsamlingen at der kun må fiskes fra solopgang til 1 time efter solnedgang.

———————————————————————————————————————-

Generalforsamling på Sønderjylland 26. november 1959

Efter at formanden havde budt velkommen blev Aa. Michelsen valg til dirigent.
Formanden oplæste beretning. Et medlem af foreningen foreslog at lodsejere ved Nørreåen får udstedt fiskekort. Forslaget behandles på et bestyrelsesmøde. Regnskabet blev oplæst af Ole Sørensen.
Valg af formand: forslaget blev Torbensen, som enstemmig blev valgt. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, her blev Mathiasen valgt og Johs. Hansen blev genvalgt. Valg af af 2 revisorer her blev O. Hansen og Carl E. Jensen valgt. Og revisor suppleant blev Bent Skjødt.
Valgt til bestyrelses suppleanter blev Lærer Bent Skjødt og Plejer D. Jacobsen.
Bestyrelsens forslag om at der kun må fiskes fra solopgang til 1 time efter solnedgang, blev vedtaget.
Under evt. blev det forslået at leje en mark til parkering ved Stensbæk.

———————————————————————————————————————-

Årets gang 1960

Bestyrelsen konstituerede sig som hidtil. Efter forhandling i bestyrelsen blev det vedtaget at indbyde formændene for sammenslutningens foreninger, plus formanden for sammenslutningen til et møde, for at drøfte problemer omkring Ribe Vester å.
Foreningen havde modtaget 300 kr fra ”Konsortiet” og 200 kr. fra fiskeriministeriet. Der blev klaget over at vore medlemmer ikke afleverede deres fangstrapporter. Fangsrapporter skal afleveres. Der blev skønnet følgende fangster: Gels å 6 laks, 44 havørreder og 152 bækørreder. Karkovgård og Ribe Nørreå 3 laks, 72 havørreder og 121 bækørreder.
Sammenslutningens generalforsamling afholdes i Ribe på hotel Dagmar. Det blev bestemt at vedtagelsen fra generalforsamlingen angående ”Natfiskeri” skal trykkes på fiskekortene. Der skal trykkes 400 årskort og 400 medlemskort. Vedtaget at forespørge ministeriet angående åbningstiderne for fisketrappen i Ribe. Formanden og kortsælgeren modtager 100,- kr. som kompensation for deres udgifter.
Mathiasen, der havde været formand for foreningen fra 1949 til og med 1959 i alt 10 år, har den 20. marts 60 års fødselsdag og bestyrelsen har i den anledning drøftet hvorledes foreningen i den anledning skulle gøre for at vise en opmærksomhed, for det store arbejde han havde gjort for RSF. Det blev besluttet at give en fluestang.
Vedrørende foreningens fisketur til Åbenrå, besluttede bestyrelsen at afvikle den 13. marts og annoncere dette i bladene. Foreningens fiskevand ved Karkovgård skulle opmåles. På et bestyrelses møde den 19. maj talte man om hvad Sportsfiskerforeningens advokat kunne gøre vedrørende problemet i åen imod vest. Et fisketegn fra sammenslutningen, som var frataget en mand, der fiskede i styrtene var bragt i orden, det var en lodsejer og der var en del misforståelser angående fiskeriet.

Generalforsamlingen på Sønderjylland den 1. december 1960
(Ribe Sportsfiskerforening indmeldes i Danmarks Sportsfisker Forbund)

Formanden bød velkommen. Til dirigent blev Mathiasen valgt og protokol oplæst.
Formandens beretning: Året var gået godt rent foreningsmæssigt. Der havde været lidt ulovligt fiskeri, men det var kun småting. Formanden beklagede tilbagegang i havørred fiskeriet og mente det skyldes hensynsløst fiskeri ved Ribe kammersluse. Det omtaltes at der var dannet en regulativ forening for Gels å og at formanden og Hedegård havde ansvaret for mødet. Der kunne forventes et kontingent forhøjelse til 35 kr. altså årskort prisen. Der havde været afholdt de sædvanlige gåse spil. Der var indkøbt skilte som skulle blive opsat.
Jacobsen, Esbjerg anbefalede at indmeldelse i Danmarks Sportsfiskerforbund. Henry Christensen, Rødding omtalte de mange gedder der var i Gelså og forespurgte om der ikke kunne gøres noget ved det. Pallesen, Esbjerg spurgte om man var klar over at der skulle være et regulativ hvis Ribe Vester å blev fri og ville anbefale at udsætningen af laks var vigtig, han påpegede af laksen havde en hurtige vækst. Knudsen, Brøns hvis der udsættes laks, må det være laks der er fanget i Gelså. Der udspandt sig en drøftelse angående laks hvorved det stærkt anbefales, at det var laks fra Gelså. Knud Larsens bog om laks anbefales. Toft foreslog at diskussionen angående laks standses. Formanden svarede at laksespørgsmålet blev taget til efterretning.
Beretning og protokol godkendtes.
Regnskabet oplæstes, der balancerede med 26099,29 kr.
Thilt, Rødding foreslog udsætning af flere sættefisk. Regnskabet godkendtes.
Valg af bestyrelse, på valg var kasserer Mathiasen, Hedegård, A. Sørensen alle blev genvalgt.
Suppleant Lærer Skøth, genvalgt. Revisor genvalgtes. Sørensen Fog valtes til revisorsuppleant.
Indkomne forslag:
Ribe Sportsfiskeforening indmeldes i Dansk Sportsfiskerforbund, formanden motiverede indmeldelsen kort. Michelsen, Ribe spurgte om pris på bladet. Jacobsen, Esbjerg foreslog at man kunne vælge om man ville have bladet. Formanden mente at det var nødvendigt med et kontingent forhøjelse altså til 39 kr. for årskort. Pedersen, Esbjerg fortalte at i Esbjerg kunne de vælge frit – vi kan vælge frit om vi vil være medlem i D.S.Forbund. Ravn, Skærbæk foreslog en eventuel forhøjelse på 20 kr. Jensen, Esbjerg oplyste at D.S.F. ikke ønskede medlems kontingent af medlemmer der står andre steder. Til sidst oplæste Sørensen en del af lovene for D.S.F.
Dirigenten foreslog afstemning.
Der var overvejende majoritet for indmeldelse i Danmarks Sportsfiskerforbund.
Forslag til ændring i lovene: angående $6 ordet ”medlemmer” erstattes af ”alle” – vedtaget.
Forslag fra Jøker, Esbjerg: Orme fiskeri og andet fiskeri med naturlig agn forbydes. Formanden redegjorde bestyrelsens standpunkt og kunne ikke anbefales. Friis, Ribe kunne ikke forstå at lodsejerne skulle have lov til at fiske med orm, kunne derfor ikke anbefale. Rasmussen, Ribe mente ikke at vi skulle indfører restriktioner. Jacobsen, udtalte at Esbjerg folkene ikke stod bag dette og mente at ormefiskeri var en god sport. Core Toft anbefalede at nedstemme forslaget selv om det kom fra en dygtig fisker. Jensen, Esbjerg fremdrog eksempler på dårlig sportsfisker optræden ved åen. Herefter foreslog Ole Sørensen at indstille disse drøftelser og gå til afstemning. Forslaget blev læst op. 3 mand stemte for og derved var der overvejende majoritet imod.
Forslag om ophævelse af restriktioner mod fiskeri i mørke. Formanden foreslog at følge jagtloven. Rasmussen forslog at der ikke blev nogen restriktioner. Lodberg forslog ophævelse. Orbesen, Esbjerg anbefalede ophævelse. Madsen, Brørup anbefalede ophævelse. Rasmussen, anbefalede at finde hinanden og ophæve bestemmelsen. Der blev drøftet for og imod. Ved afstemningen stemte 1 for at fortsætte restriktionerne – der var overvejende majoritet for at ophæve bestemmelsen om fredning af fiskeriet om natten. Jøkers forslag blev vedtaget.
Jøkers 3. forslag om at fiske i oktober måned. Formanden begrundede hvorfor der er fredet i oktober. Rasmussen understøttede ham ved yderligere motivering, anbefalede den nuværende fredning. Friis, Ribe kom med et spørgsmål der ikke vedkom sagen. Afstemning: Jøkers forslag blev stemt ned med stor majoritet. Der er stadig fredning i oktober, kun en mand stemte imod.
Eventuelt:
Formanden omtalt arrangement af fisketure, derfor skulle der nedsættes et udvalg. Dahl Hansen, Jensen, Friis blev valgt hertil. Petersen gjorde opmærksom på det store ansvar der er forbundet ved arrangementet, erstatning ved ulykke m.m.
Mogensen, Ribe anbefalede at vi fik en fiskehytte ved Karkovgård. Forespørgsel angående en bro ved Karkovgård. Endvidere var der drøftelse af græsfredning og grødeskæring i Nørreåen, hvad kan der gøres? Forslag om evt. tilskud til grødeskæring. Vandet ved Harreby blev omtalt og der blev fremsat ønske om at leje det.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med tak til de fremmødte.
Referent Aksel Sørensen

———————————————————————————————————————-

RSF orienterende medlemsblad

”Ribe Sportsfiskerforenings orienterende medlemsblad” Nr. 2 – 1. årgang.
Det må være udgivet i 1984, her kan man bl.a. læse om flg.

– Stofnarkoman er …..
– Nedgænger LAKS på 125 cm ….
– Bro ved Ødegården – der kan føre en over til Laksen på den anden side….
og meget mere.
Denne skønne tryksag er på et falset A3 og 8 sider. (læs her) RSF medlemsblad nr. 2 – 1. årg

———————————————————————————————————————-

“FiskeRIBEtragtninger”

RSF Fiskeribetragtninger

I mange år havde Ribe Sportsfiskerforening et opslags skab i Ribe. Her havde bestyrelsen mulighed for at bekendtgøre forenings meddelelser – mig bekendt var det hos Gartner Mathiesen, Ribe.
Senere blev der udgivet et forenings blad med titlen ”FiskeRIBEtragtninger” som blev fremsendt til hvert enkelt medlem med posten. Bladet blev udgivet i perioden 1985 –2013.
Takket være et stort arbejde udført af foreningens udsætningskoordinator Henrik C. Axelsen, Ribe, er det nu blevet muligt at kunne læse de gamle
”FiskeRIBEtragtninger” i PDF format – her på hjemmesiden. klik på link —FiskeRIBEtragtninger

Stregtegninger i “FiskeRIBEtragtninger”

K2

Dette forenings blad var i mange år illustreret med nogle flotte stregtegninger, med motiver fra foreningens vandløb. Disse flotte tegninger blev udført af henholdsvis ”AN” Andreas Nielsen, Ribe og ”EGJ” Erik Guttorm Jensen, Vejle.

Immervad bro Gelsbro 12-10-91 Før Sammen løbet Flads å Obbekær trekanten Bro Flads å 2007   Bistaderne Bestyrelsessvinget 1 Bestyrelses svinget Automaten

___________________________________________________________________________

Lidt historie omkring RSF klubhus ”K2”. Kaltoftvej 2

I bogen ”Det gror –” udgivet af A/S Københavns plantageselskab 1934-1959, kan man læse om Kaltoftvej 2,  historie.

I det bevægede år 1940 erhvervede Københavns plantage selskab sin tredje ejendom(Kaltoftvej 2), et areal på 82 ha, hvoraf ca. 40 ha, var hede eller tidligere indsande ved Enderupskov i nærheden af Gram, og man gav plantagen navnet Gram-plantagen. Det er den plantage, der i 1953 blev omdøbt til Fabrikant Jørgen Petersens plantage. Ejendommen betaltes med 21.000 kr. På billederne ses bl.a. Plantør Aage Trans, som passede plantage i mange år.


Amerikaneren
På kortet over foreningens fiskevand støder vi på udtrykket ”Amerikaneren”, som ligger for enden af Kaltoftvej. I et avis udklip lånt af Aage Poulsen, kan vi læse hvorledes navnet opstår.

 

 


Laksefonden

Bert Olsen’ fik inspiration til at starte opdræt af fisk fra Ribe å Systemet

Her ses en havørred og en laks på ca. 5 pund begge fanget af Bent Olsen i Flads å, det inspirerede ham til at tage initiativ til opdræt af havørred og laks af egen stamme fra Ribe å systemet. Da godkendelser var i mål, blev det til en lille underafdeling af Ribe Sportsfiskerforening under navnet “Laksefonden” som fungerede gennem mange år.

Lakse fonden blev oprettet i 1988, på daværende tidspunkt var der allerede et samarbejde mellem Gram Sportsfiskerforening og Ribe Sportsfiskerforening. Laksefondens formand og initiativtager var Bent Olsen, med støtte fra en fast stab bestående af Evald Henriksen, Magne Rosenblad, Per Hemmingsen, Jens Laursen, Kristian Winkler, Hans Jørgen Christiansen, Gert Mikkelsen samt Bjarne Rasmussen. Derudover kom der gennem årene mange medlemmer fra de to foreninger, som hjalp til ved elfiskeriet.
Dette samarbejde var primært at fange havørreder til strygning og genudsætning af egne fisk i eget vandløb. Havørreder(moderfisk), som blev elfisket i Gram/Flads å, blev opbevaret på Fole dambrug og moderfisk fra Gels å, blev opbevaret på Gelsbro dambrug. Foreningerne havde ligeledes et rigtig godt samarbejde med begge dambrug og deres dambrugsmestre. Som var en stor støtte for Laksefonden i forbindelse med avlsarbejdet.
Den økonomiske drift blev drevet ved at Gram lejede fiskeretten af Ribe Sportsfiskerforening på sydsiden af Flads å, fra Fole dambrug til Harreby bro. Dette beløb blev så suppleret med et tilsvarende beløb af Ribe. Og det gav så Laksefonden den økonomisk støtte på 2 x 10.000 kr. til drift af avlsarbejdet.
Strygningen foregik primært i weekender i december måned, alt efter hvornår fiskene kunne stryges. Efter endt strygning blev moderfisken genudsat, nedstrøms dambrugene i de respektive vandløb, hvor de var blevet fanget. Dengang måtte vi stryge 33 l rogn, som dækkede udsætninger af for fodret yngel, ½ halv års og 1 års havørreder. Enkelte år, var produktion ikke så stabil at vi altid kunne lever alle 1 års fisk, fra egen avl. På daværende tidspunkt blev egenproduktionen solgt til staten, til udsætninger i eget vandløb, som i forvejen finansierede alle udsætninger af fisk i vandløbene. Men staten gav på dette tidspunkt også en støtte, i form af krone til krone princippet. Når foreningerne brugte en krone lagde staten en krone oven i, til indkøb af Laks.
Alt dette kørte gennem en lang årrække, rigtig godt. Dengang var der meget få laks i vores vandløb, så derfor blev der forsøgt at få en laksestamme tilbage i Ribe å systemet. Det foregik i samarbejde med myndighederne, ved at Laksefonden købte ½ års og 1 års laks, fra Brugsgård ved Randers, Ätran og Lagan laks fra Sverige og Corrib laks fra Irland. Efter en del år med disse lakse udsætninger, direkte i hovedløbet i samarbejde med biologi studerende, som havde dette som et forsknings projekt. Hvor laksen blev forsøgt udsat direkte på bunden via et rør, på et nærmere afmærket stykket ude vest for Amerikaner stykket i Gels å ved Sneps eng, i dag er der en stadig gammel spang. På et tidspunkt fik Laksefonden tilladelse til at genfange disse laks, når de kom tilbage for at gyde. Det gav så yderligere mulighed for at opdrætte laks af egen avl, ja enkelte år nåede Laksefonden op på at lave ½ års og 1 års laks. Dette var så stor en succes, at man nu ville foretage dna prøver på moderfiskene, i forbindelse strygningen. Dette foregik ved at vi klippede et lille stykke af fedtfinnen af de indfangede laks, lagde dette stykke ned i små glas hvor der var sprit. Det hele blev sendt til nærmere analyse ved Ferskvandsfiskeri myndighederne.
Da myndigheder havde gamle skelprøver af laks fra Ribe Å systemet, fandt man senere ud af, at nogle af disse genfangster var fra den gamle stamme af systemets oprindelige laks. Det medførte så at avlsarbejde af laks og udsætninger af indkøbte laks fra andre vandløb ophørte. Laksen blev fredet i håbet om at den oprindelige Ribe å laks kunne genetableres. Efter nogle år blev det Danmarks Tekniske Universitet(DTU Auqa) i samarbejde med Dansk Center for Vildlaks(DCV), som overtog opdræts arbejdet. I den forbindelse, blev de nu ”fremmede arter” af laks løbende sorteret bort, fra vores vandløb. Der blev samtidigt indført Laksestop, som på nuværende tidspunkt, delvist er ophævet i form af laksekvoter. I mellemtiden var samarbejdet mellem Gram og Ribe Sportsfiskerforening omkring laksefonden ophørt. Ligeledes blev avlsarbejdet med havørreder stoppet, da man mente at Ribe å systemet var selvforsynende med hensyn til havørreder. Mange års godt samarbejde mellem foreninger og dambrug gik tabt.

Foto fra strygning af HAVØRREDER på Fole Dambrug

Havørrederne blev elfisket i november og de der endnu ikke var klar til strygning – blev opbevaret i en dam indtil de var klar til strygning(enkelte kunne gå helt hen til december måned – på billedet ses hvorledes vi trak vod når de skulle indfanges igen

Enkelte hanner blev sat tilbage, efter at der var strøget lidt sæd fra dem.

Chresten(bestyreren på Fole dambrug) stryger her en Havørred hun for rogn.

Hans Jørgen Christiansen, stryger en havørred for rogn

Havørred han stryges for sæd – vi tog den mængde, som svarede til et fingerbøl fra tre forskellige haner.

Chresten blander æg og sæd

Efter at æggene var befrugtet, hældes de forsigtig ud i bakkerne

Gert Mikkelsen,. ses her genudsætte en af de strøgne havørreder tilbage i åen

 

Klip fra ”Æres medlem Magne Rosenblads” scrapbog 

 Bent Olsen

———————————————————————–

Klip fra Stig Linnet Guldborgs Scrapbog

(forstør billederne ved at klikke på dem)

Forside af scrapbog

———————————————————————————————————————-

Til gavn i fortiden – til glæde i fremtiden
Af Bent Lauge Madsen
Omlægning Gels å
Det er naturligvis på åernes nedre løb, man har de største chancer for en tidlig opgænger. – Hvorfor ikke prøve Ribe Vesterå, hvor erhvervsfiskeriet nu endeligt er ophørt? Det er et stort og forblæst vand, men der er så sandelig fisk til dem, der gider gøre en indsats. Her drejer det sig om at være der kort tid efter sluserne har været åbne. Da der er mulighed for dugfriske opgængere fra Vadehavet i tale.
Er man mere til mindre fisk i mindre vandløb med lettere grej, hvorfor så ikke prøve det restaurere stykke af Gelså? Det stykke vandløb på 1.5 km, som nu er lagt tilbage i sit oprindelige leje? Fiskene skal nok være der, selv om det hele ikke er groet helt til. En enestående chance for at opleve et dødt vandløbs genfødsel! Gelså var jo netop på dette stykke landets allerbedste bækørred vand, før åen blev reguleret i 1960’erne – selvfølgelig af Hedeselskabet.

Sportfiskeren 4 1989

———————————————————————————————————————-

På ny Stalling i Gelsåen Hørt ved Ribe å

———————————————————————————————————————-

Svenske-Irske laks     Svensk-Irsk udsætninger

Svens-Irsk laks fortsættelse

———————————————————————————————————————-

Så spinger storlaksen i Gels å

Så springer storlaksen i Gels å...

———————————————————————————————————————-

11 årig Laksefanger

———————————————————————————————————————-

Lars Østergaard Jensen har skrevet følgende artikler.

Landets smukkeste bækørreder Landets smukkeste bækørreder 2

Landets smukkeste bækørreder 3

Gels Å Gels Å 1

———————————————————————————————————————-

Sådanfik jeg min største havørred 1

Sådan fik jeg min størtse havørred 2

Sådan fik jeg min størtse havørred 3   På krogen  Fiskevand efter 15 m regn

———————————————————————————————————————-

Danmarks største havørred   Verdensrekord Havørred

———————————————————————————————————————-

Største fluefanget havørred

Største fluefanget havørred 1 Danmarks største fluefanget havørred

————————————————————————————————————–

Et lille fiskeskæl afslører et helt liv    Et lille fiskeskæl

Stig Guldborg  Ribe å Laks

Salg af fiskekort RSF går i minus

———————————————————————————————————————-

Grænsevagten fik en omgang prygl.
Tekst og foto: Johs. Poulsen, Harreby

Af Lodsejer Johs. Poulsen beretter i denne artikel om livet,under den 1. verdenskrig.

Pigen fra Kampstrupgaard hjælper flygtningen over grænsen

Grænsevagten fik en omgang Prygl.
En af de gamle veteraner der med fantasi og mod generede og narrede tyskerne så tit han kunne komme til det, er den nu 90 -årige fhv. gårdejer Johannes Poulsen, Harreby ved Sdr. Hygum.
Johs. Poulsen, der er bror til Karen Hansen “Pigen fra Kampstrup”, måtte hvor nødig han end ville, trække i den tyske trøje og springe soldat under 1. verdenskrig – men de få gange han fik lov til at komme hjem på orlov, benyttede han enhver lejlighed til at drive gæk med de tyske gendamer……..

Klik og læs hele Johs. Poulsens historien her


Historisk stor havørred fanget i Gelså på RSF fiskevand i 2010
En af Ribe Sportsfiskerforenings mange årige medlem John Nielsen, fangede denne flotte havørred. John fangede sin ”drømme fisk” – en kæmpe havørred på intet mindre end 11,3 kg   92,5 cm.

 

John har hermed sikret sig en plads i RSF historie med denne flotte havørred

Ribe Sportsfiskerforening 75 års JUBILÆUM
Lørdag d. 5/3 2016 afholdt Ribe Sportsfiskerforening reception i anledning af vores 75 års jubilæum.
Formand Asger Brodde, byder alle velkommen

Formand Asger Brodde, byder alle velkommen

Efter velkomst ved formand Asger Brodde, blev der budt på varm buffet med flødekartofler, salater, kylling og kamsteg samt fri vin, øl og vand. Senere kaffe med 3 slags kage.

Asger Brodde sammen med 3 tidligere formænd: Børge Riis, Bent Skjødt og Erik Madsen

Asger Brodde sammen med 3 tidligere formænd: Børge Riis, Bent Skjødt og Erik Madsen

Herefter blev der budt særligt velkommen til 3 tidligere formænd: Erik Madsen, Bent Skjøtt og Børge Riis. Herudover til dagens gæstetalere: generalløjtnant Kjeld Hillingsø, viceborgmester Jesper Rasmussen, Esbjerg kommune samt Lars Brinch, DSF. Formanden takkede ligeledes de mange fremmødte fra flere forskellige sportsfiskerforeninger. Ligeledes tak til Esbjerg og Vejen kommuner for det hidtige gode samarbejde.Ikke mindst en stor tak til lodsejerne for det gode samarbejde. Der var fra Jesper Rasmussen og Lars Brinch et stort tillykke til foreningen med udtrykte forhåbninger om fortsat godt samarbejde.

Kjeld Hillingsø

Kjeld Hillingsø

Kjeld Hillingsø underholdt på underfundig vis om sit lystfiskerliv, barndommens fiskeri på begge sider af lovens strenge arm og voksenlivets mange fiskeoplevelser i den store verden, både privat og i forbindelse med arbejdsfunktioner for NATO og FN. Endelig omtalte han den danske laksefond, som var i kroniske lommesmerter og opfordrede tilhørerne til at sende et bidrag om muligt.

Hans Peter, berettede om sin opvækst på K2

Hans Peter, berettede om sin opvækst på K2

Herefter introducerede formanden Hans Peter, som berettede om sin opvækst på K2, der dengang, indtil midten af tresserne var en landbrugsejendom med få kvæg og trange kår. HP omtalte sin far som en formidabel lystfisker med datidens stærke våben: en lang bambusstang. Fangsterne blev dog ikke indtaget i familiens skød men solgt til fiskehandleren for at bidrage til familieøkonomien. HP fik en god tilgang til fiskeriet og har i mere end 50 år været medlem af RSF. Formanden fremhævede alle de mange frivillige medlemmer, udvalg, samarbejdspartnere, bestyrelser, kommuner og lodsejere, der igennem 75 år har ydet en kæmpeindsats i vandplejearbejdet og foreningslivet. Dette arbejde er en direkte forudsætning for at vi i dag kan se tilbage på flotte fangster af laks og havørred i Ribe åsystemet. Fællesskab og engagement – mange mennesker gør et kæmpemæssigt frivilligt arbejde for at vi kan komme ud i naturen med vores fiskestang og slappe af.

Ribe mandskor

Ribe mandskor

Ribe mandskor kom på banen med en lang række sange som høstede fortjent bifald afsluttende med en fællessang.

Afslutningsvis var der lotteri med mange fine gevinster fra vore sponsorer, hvorefter formanden takkede af og ønskede alle et ”på gensyn” til årets fiskekonkurrence, som denne i år afholdes i forbindelse med premieren 16.-17. april.

Bestyrelsen vil gerne takke alle de fremmødte til arrangementet for en god og festlig dag.

viceborgmester Jesper Rasmussen, Esbjerg kommune

viceborgmester Jesper Rasmussen, Esbjerg kommune

Lars Brinch, DSF

Lars Brinch, DSF

___________________________________________________________________________

Historisk stor havørred fanget i Gelså på RSF fiskevand
En af Ribe Sportsfiskerforenings mange årige medlem Jan Nielsen, fangede denne flotte havørred. Jan fangede sin ”drømme fisk” den 28. august 2022 om formiddagen – en kæmpe havørred på intet mindre end 11,05 kg 94 cm. fanget på spinner i Gelså.

Jan har hermed sikret sig en plads i RSF historie


Store fisk fanget af RSF medlemmer i 2023
Historisk stor laks fanget på Gelså Sammenslutningens fiskevand
Endnu en af Ribe Sportsfiskerforenings medlemmer har skrevet sig ind i foreningens historie bøger.
Henrik Ommen, fangede denne flotte ”drømme fisk”, på flue i Gelså. den 17. april 2023. En kæmpe laks på intet mindre end 13,28 kg 108 cm
Henrik skriver i sin beretning: Når kvoten er lukket ved Fladså er det jo godt man kan finde dem andre steder
_____________________________
Flemming Holm Laks på 95 cm 8 kg
Flemming Holm, fangede denne flotte laks på 95 cm 8 kg på Gelså Sammenslutningens fiskevand, den 17. april 2023
_____________________________
Bjarne Gert Rasmusen udnævnt til æresmedlem.

 

Ved Ribe sportsfiskerforenings generalforsamlingen d.17/03-2024 i Ribe fritidscenter, blev Bjarne Gert Rasmussen Indstillet og udnævnt til æresmeld af Ribe sportsfiskerforening. Indstillingen blev begrundet med Bjarnes person, hans store engagement i og for foreningen, gennem flere årtier. Et engagement som startede i 1988, hvor laksefoden så dagens lys. Bjarne var kassere og en ordentlige en af slagsen, intet blev overladt til tilfældighederne om end ikke panten på 2 ølflasker, kassen skulle jo stemme. Netop et ord som ordentlig kendetegner det store stykke arbejde Bjarne yder og har ydet gennem årene. Forening har meget at takke Bjarne for, som medlem af bestyrelsen og frivillige i foreningen. Bjarne er et stort aktiv, en god fiskekammerat, han er vellidt, respekteret af bestyrelsen og rigtig mange af foreningens medlemmer. Et stort tak skal der lyde og tillykke med udnævnelsen.
______________________________________
Tidligere formand, Børge Riis er den 1 juni gået bort.

Bestyrelsen i RSF, har fået den triste meddelelse at vor tidligere formand, Børge Riis den 1 juni er gået bort.

Tidligere bestyrelseskollega Henrik Axelsen har skrevet følgende ord.

Mindeord for Børge

Vor tidligere formand for RSF Børge Riis er lørdag den 1. juni gået bort. Børge blev i 1998 valgt ind i bestyrelsen som suppleant, året efter næstformand og i 2000 overtog han formandsposten efter Holger Løhndorf. Børge var meget optaget i sit arbejde som formand og alt hvad han foretog sig var overvejet og gennemtænkt i alle detaljer, ligeledes var det sociale liv for ham en vigtig del, så han fik etableret ugentlige klubaftener på K2 i vinterhalvåret, Sct Hans fester og den årlige generalforsamling var et heldags arrangement med forudgående krejlermarked og filmforevisning. Dagen før premieresamling I 2009 blev Børge ramt af en alvorlig apopleksi; men med en utrolig arbejdsomhed og stædighed kom han sig næsten over det. Desværre ville sygdommen ikke slippe ham. For i november 2012 måtte han fratræde efter endnu et alvorligt slagtilfælde. Børge kom sig aldrig rigtigt efter det sidste og måtte derfor flytte på plejehjem. Børge nåede at blive 77år.

Ære være hans minde.

Henrik

Bisættelse 11/6 kl. 13. Sct Catharinæ kirke i Ribe.

______________________________________

 

I takt med at jeg finder historisk materiale vedrørende Ribe Sportsfiskerforening, bliver siden her opdateret.
med venlig hilsen, Bjarne Rasmussen, Gram

Comments are closed.