Vedtægter pr. 17. marts 2024

§1. Foreningens navn
Foreningens navn er ”RIBE SPORTSFISKERFORENING”. Foreningens hjemsted er Ribe.

§2. Foreningens formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse i at fremskaffe fiskevande, sikre medlemmerne adgang til disse samt at ophjælpe fiskebestanden i de ejede/lejede fiskevande.

§3. Foreningens medlemmer
3.1 Som medlem kan optages enhver, der respekterer foreningens love og
bestemmelser. Kun medlemmer med fast bopæls adresse i Danmark er valgbare til bestyrelsen
3.2 Ansøgning om medlemskab skal ske til foreningens kasser eller bestyrelsen.
3.3 Ret til fiskeri i foreningens vande har alle, der har løst medlemskort. På Ribe å, Gels å samt Flads å stykket fra Harreby Bro til sammenløbet mellem Gels å og Flads å, dog kun de 348 anciennitetsmæssigt ældste medlemmer. Disse betegnes som A-medlemmer. Hvert A-medlem kan pr. sæson, fra d. 1/5 til d. 31/10 rekvirere 3 gæstekort. Der må max. udstedes 2 gæstekort pr. dag for hele A-stykket. Disse skal rekvireres mindst 72 timer før start og dette gøres ved henvendelse til foreningen, med angivelse af gæstens navn og eventuelle DSF medlemsnummer og med rekvirentens navn og medlemsnummer. Gæstekortets pris fastsættes af bestyrelsen og skal indbetales på foreningens konto. A-medlemmet skal være til stede og anvise, at det er gæstens ansvar at følge de regler & love, der gælder for vores fiskevande.
Der må hjemtages laks på et gæstekort. Ved konkurrencer, junior arrangementer og lign., kan bestyrelsen give ikke-medlemmer tilladelse til fiskeri på vores A-vand.
3.4 Maksimalt 10% af foreningens A-medlemmer, kan udgøres af medlemmer uden fast bopæl i Danmark.
3.5 Antallet af fiskende i Ribe Sportsfiskerforening afgøres af bestyrelsen under hensyn til fisketryk. Antallet af fiskende oplyses af bestyrelsen ved hvert års generalforsamling.
3.6 Medlemskortet giver kun ret til fiskeri med én stang ad gangen.
3.7 Medlemskortet giver ret til at kontrollere andre fiskende.
3.8 Enhver fiskende ved åen er forpligtet til at udvise god og sportslig opførsel, se RSF’s hjemmeside.
3.9 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som i væsentlig grad har overtrådt foreningens eller de lovmæssige fiskeregler, eller har handlet til skade for foreningen. Eksklusionen skal begrundes og meddeles skriftligt.
3.10 Eksklusionens varighed fastsættes af bestyrelsen.
3.11 Et medlem der ekskluderes kan kræve eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling og vil være gyldig når den godkendes med mindst 2/3 af de afgivende stemmer.
3.12 Intet medlem må uden bestyrelsens samtykke benytte fiskevand, hvori foreningen har interesse.
3.13 Det er ikke tilladt foreningens medlemmer at anvende eller røgte ruser eller andet selvfiskende redskab i vande, der er underlagt Ribe Sportfiskerforening.
Dette gælder dog ikke lodsejere.
3.14 Æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.
3.15 Æresmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri.

§4. Fiskeregler
4.1 Der må i Ribe Sportfiskerforenings vande kun fiskes i de, af myndighedernes fastsatte, lovlige tidsperioder. Link til gældende fredningstider skal kunne findes på foreningens elektroniske hjemmeside før sæson start. For Gels å Sammenslutningens fiskevand gælder Gels å Sammenslutningens til enhver tid gældende fredningsbestemmelser. Det påhviler ethvert medlem selv at gøre sig bekendt med gældende lovgivning inden påbegyndelse af fiskeri.
4.2 Bestyrelsen fastsætter mindstemål samt fangstantal for Ribe Sportsfiskerforenings vande. Vedrørende mindstemål, samt diverse lovmæssige bestemmelser, henvises der til foreningens elektroniske hjemmeside.
4.3 Alle fangede fisk, der ikke hjemtages, skal straks efter fangsten skånsomt genudsættes.
4.4 Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande udelukkende fiskes med regnorm eller kunstig agn. Det er således ikke tilladt at fiske med eksempelvis maddiker, rejer, sildestrimler og lignende. Bestyrelsen bevilges mandat til at indføre særregler vedrørende fiskeri efter signalkrebs med KREBSEBRIK iht. gældende lovgivning. Reglerne bekendtgøres på foreningens hjemmeside ”RSF regler” under fanebladet ”Love & Regler”
4.5 Alle medlemmer skal løbende indberette deres fangster. Det sker direkte på SU’s hjemmeside, hvor alle fiskearter indberettes. Tidsfristen af de forskellige fiskearter er oplyst på SU’s hjemmesiden.

§5. Foreningens økonomi
5.1 Regnskabsåret går fra 1. januar – 31. december. Det reviderede regnskab skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
5.2 Kontingentet reguleres hvert år, i henhold til det foregående års oktober pristals udvikling (nettopristal).
5.3 Man kan blive juniormedlem i RSF, når man er fyldt 8 år og til og med det 17. år. Medlemskabet er gratis i RSF. Børn (nabobørn & børnebørn) under 12 år og uden medlemskab af RSF, må fiske i foreningens vande, dog er det ikke tilladt at hjemtage laks. Alle børn og juniorer er naturligvis i følgeskab med et seniormedlem, indtil det fyldte 12 år.
Fra det 18′ til det 25′ år, betales et beløb på 1.000,- DKK (dette reguleres i henhold til foregående års oktober pristals udvikling (netto pristal)). Kalenderåret er retningsgivende for, om man er Junior eller senior.
5.4 Betales kontingentet ikke rettidigt, betragtes medlemskabet som ophørt (udmeldt). Rettidig betalingsdato oplyses ved kontingentopkrævning.
5. Bestyrelsen kan yde helt eller delvis kontingents frihed til medlemmer der yder en særlig indsats for foreningen.

§6. Bestyrelsen
6.1 Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes fravær, af næstformanden.
6.2 Bestyrelsesmedlemmerne varetager den overordnede ledelse af foreningen og vælges på generalforsamlingen af og blandt medlemmerne.
6.3 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
6.4 Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted.
6.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasser, sekretær …
6.6 Bestyrelsen kan vælge at lade foreningskasser, udenfor bestyrelsen, varetage det praktiske kasser arbejde. Denne deltager da i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
6.7 På generalforsamlingen vælges der 3 bestyrelsessuppleanter (valgperiode 1 år).
6.8 Suppleanterne deltager, uden stemmeret, i bestyrelsesmøder, i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt.
6.9 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 af bestyrelsens 7 medlemmer ønsker dette.
6.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er tilstede.
6.11 Ved afstemning i bestyrelsen, træffes beslutningen ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende.
6.12 Revision og årsregnskab udføres af statsautoriseret eller registreret revisor.
6.13 Revisor vælges af bestyrelsen.
6.14 Generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og eventuelle fester afholdes i Ribe-området.

§7. Ordinære generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
7.2 Generalforsamlingen skal indvarsles senest 14 dage forud, skriftlig enten pr. brev, e-mail, eller i medlemsbladet ”fiskeRIBEtragtninger”, til alle medlemmer. Ligeledes skal indvarslingen lægges rettidigt på forsiden af foreningens elektroniske hjemmeside.
7.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år senest medio marts.
7.4 Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar samme år.
7.5 Såvel ved ordinær som ved ekstraordinær generalforsamling skal forslag sendes sammen med indvarslingen til generalforsamlingen.
7.6 Kun forslag der har været offentliggjort i ”fiskeRIBEtragninger” eller på forsiden på foreningens elektroniske hjemmeside kan vedtages.
7.7 Ordinær generalforsamling skal afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbende år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.
5. Indkommende forslag
6. Valg af bestyrelses medlemmer. 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 3 i ulige år. Her skal navnene på afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter oplyses, samt om disse modtager genvalg. Er et foreslået medlem ikke tilstede, skal skriftlig accept foreligge.
7. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.
8. Eventuelt

§8. Ekstraordinær Generalforsamling
8.1 Bestyrelsen eller mindst 20 % af foreningens medlemmer kan gennem bestyrelsen indvarsle til en ekstraordinær generalforsamling. Denne skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen, og skal indkaldes med 14 dages varsel til alle medlemmer, enten skriftlig pr. brev eller e-mail. Ligeledes skal indvarslingen af dagsorden lægges rettidigt på forsiden af foreningens elektroniske hjemmeside.
8.2 Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling skal indeholde dagsorden og begrundelse for indvarsling.

§9. Afstemning
9.1 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
9.2 Ændring af vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen, og kræver mindst 3/5(60%) af de afgivne stemmer.
9.3 Til vedtagelse af almindelige regler, herunder §4 fiskeregler, kræves mere end 50% af de afgivne stemmer.
9.4 Ved ændringer at §3.3 og §3.4 har kun medlemmer med A-medlemskort stemmeret.
9.5 Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
9.6 Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.
9.7 I tvivlstilfælde vedrørende stemmeafgivning, træffer dirigenten den endelig afgørelse

§10. Foreningens opløsning
10.1 Foreningens opløsning kan kun ske efter vedtagelse på først en ordinær generalforsamling, og efterfølgende på en ekstraordinær generalforsamling.
10.2 På begge disse generalforsamlinger kræves vedtagelse med mindst ¾ (75%) af alle afgivne stemmer.
10.3 Foreningens formue ved opløsning anvendes til gavn for fiskebestanden i Ribe å–systemet.
Lovene er oprindelig vedtaget i 1941, senere ændringer er påført

Comments are closed.