RSF – GF Referat 17/3/2024.

Emil byder velkommen til Generalforsamling

 

RSF – GF Referat 17/3/2024.

Antal fremmødte medlemmer: 35.

1) Bestyrelsen havde foreslået Niels Gadegaard, som dirigent. Der var ikke andre forslag, så dette kunne forsamlingen tilslutte sig.

Herefter kunne dirigenten konstatere, at varslingen af GF var sket rettidigt jvf. vedtægterne. Herefter gav han ordet til Formanden

2) Formandens beretning for 2023, denne forefindes andetsteds på vores hjemmeside: www.ribefisker.dk

Dog finder jeg det naturligt lige at fremhæve et par “overskrifter”:

– DTU Aqua har for 2024 nedsat kvoten for Ribe Å – Systemet med: 15 store og 15 små. Fordelingen er endnu ikke på plads, da der i SU ikke har været afholdt fordelingsmøde, bestyrelsen vil naturligvis informere om kvotefordeling så snart de officielt er fastsat – Formanden udbad sig bedre indrapportering af fangede fisk. “der florerer for mange historier med fangede fisk der ikke bliver indberettet”.

Hertil blev foreslået om indberetningen kunne forgå anonymt, evt ved brug af medlems nummer (DSF nummer). Dette undersøges af bestyrelsen!

Sluttelig blev formandens beretning godkendt.

3) Regnskab for 2023 v Jesper Hammer (kompendiet var blevet kopieret og lå til fri afbenyttelse på bordene), årets resultatet for 2023 viser et overskud på 6.858,- DKK mod et budgetteret underskud på 11.000,- DKK

(Resultatet for 2022 viste et underskud på: 37.380,-). Foreningen har en indestående (likvid beholdning) på: 882.626,- DKK. Forsamlingen kunne godkende regnskabet.

4) Budget for 2024 v Erik Dahlgren (budgettet for 2024 var at finde sammen med årsresultatet for 2023), her forventes der et underskud på: 31.600,- DKK

Dette primært grundet færre medlemmer og øgede udgifter, primært i forbindelse med etableringen af “amerikaner broen”. Budgettet blev herefter godkendt af forsamlingen.

5) Indkomne forslag: de følgende var foreslået af bestyrelsen og alle kunne tilslutte sig ændringerne:

  • 3.1 rettes til: Som medlem kan optages enhver, der respekterer foreningens love og bestemmelser. Kun medlemmer med fast bopæls adresse i Danmark er valgbare til bestyrelsen
  • 3.4 rettes til: Maksimalt 10% af foreningens A-medlemmer, kan udgøres af medlemmer uden fast bopæl i Danmark.
  • 5.2 rettes til: Kontingentet reguleres hvert år, i henhold til det foregående års oktober pristals udvikling (nettopristal).
  • 5.3 rettes til: Man kan blive juniormedlem i RSF, når man er fyldt 8 år og til og med det 17. år. Medlemskabet er gratis i RSF. Børn (nabobørn & børnebørn) under 12 år og uden medlemskab af RSF, må fiske i foreningens vande, dog er det ikke tilladt at hjemtage laks. Alle børn og juniorer er naturligvis i følgeskab med et seniormedlem, indtil det fyldte 12 år. Fra det 18′ til det 25′ år, betales et beløb på 1.000,- DKK (dette reguleres i henhold til foregående års oktober pristals udvikling (netto pristal)). Kalenderåret er retningsgivende for, om man er Junior eller senior.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år og på valg var:

Emil Trans Appel, Søren Lundgaard, Finn Kruse og Lars Holm Hansen. Alle undtagen Lars H. Hansen ønskede genvalg; til denne plads havde bestyrelsen foreslået: Nikolaj Hess.

Der var ingen modkandidater, så dette blev tilsluttet af forsamlingen. Det skal lige nævnes at Nikolaj Hess, ikke var til stede, men havde sendt en fuldmagt til bestyrelsen.

Efter GF, konstituerede man sig som følger: Formand: Emil Trans Appel; Næstformand og sekretær: Kenn Larsen & Kasserer: Erik Dahlgren.

7) Valg af suppleanter: Erik Dahlgren, Erik Schultz, men Martin Gude, ønskede ikke genvalg. I stedet for Martin Gude, foreslog bestyrelsen Niels Ole Kjær; der var ikke andre kandidater, så blev dette besluttet. Efter GF konstituerede man sig således: Erik Dahlgren: 1. suppleant, Erik Schultz: 2. suppleant & Niels Ole Kjær: 3. suppleant.

8) Eventuelt og herunder uddeling af pokaler og indstilling af æresmedlem:

Pokalen for årets største laks: Bjarne G. Rasmussen: 106 cm og 11 kg.

Pokalen for årets største HØ: Jesper Panduro: 77 cm og 4,6 kg.

Mathiesens Mindepokal: Sanne Trans Appel.

Indstilling af nyt æresmedlem: bestyrelsen havde indstillet Bjarne G. Rasmussen som nyt æresmedlem. Dette for hans meget store engagement over rigtig mange år og fordi Bjarne har en karakter og væremåde (god kammerat), der gør ham særdeles værdig som æresmedlem. Det var et tydelig og meget berørt medlem, der modtog denne indstilling, med dertil hørende stor applaus fra forsamlingen,

Tillykke Bjarne!

Efter GF informerede Lars Brink Thygesen – DSF, om arbejdet (status) med etablering af varig fiskepassage i Ribe.

Ribe d. 25/3/2024 – Erik Schultz.

Formandens beretning kan læses under  MEDLEMSINDFO / MØDEREFERATER

Der lyttes til formandens beretning

Bjarne modtager pokalen for årets største laks fanget på RSF eget fiskevand: 106 cm og 11 kg.

Sanne modtager Mathiesens Mindepokal

På billedet ses fra venstre, Niels Gadegaard(dirigent),samt bestyrelses medlem Finn Kruse Jensen, Søren Holm Lundgaard, Martin Hjort Hye, Erik Dahlgren, Kenn Larsen, Lars Holm Hansen og Gerda Feddersen.

Emil takker Lars Holm Hansen for hans store indsats ifm. hans bestyrelses arbejde samt færdiggørelse af vores nye lokale i laden og den kommende nye Amerikaner bro

Emil takker dirigenten Niels Gadegaard

Lars Brink Thygesen beretter om status på passage i Ribe by

Lars Brink Thygesen DSF, giver en (status) med etablering af varig fiskepassage i Ribe.

 

 

 

 

 

Comments are closed.