Referat fra INFOMØDE

vandlob

Referat fra INFOMØDE I RIBE SPORTSCENTER 8. NOVEMBER 2016

Vedrørende: “Information om Ribe å System”

Velkomst ved formanden for Ribe Sportsfisker Forening(RSF) med en særlig velkomst til foredragsholderne Finn Sivebæk, Danmarks Tekniske Universitet(DTU), Søren Larsen fra Dansk center for vildlaks(DCV), Kåre fra Danmarks Sportsfiskerforbund(DSF) og Niels Lodberg Michaelsen, Samarbejdsudvalget(SU), ligesom det blev noteret at der var repræsentanter fra Tønder, Haderslev, Vejen og Esbjerg Kommuner, som er impliceret i Ribe å systems vandpleje.

Finn Sivebæk, DTU
Gennemgik de optimale forhold for æglægning og ægbefrugtning i å-systemet og anførte at der var sket en 6-dobling af yngelproduktionen i perioden 1987-2012. Lakseopgangen har været stabil i perioden 2010-2016 på godt 900 og omkring halvdelen hidrører fra udsætninger. Det vurderes at opgangen af vildlaks bør være på minimum 1000 eksemplarer, hvis bestanden skal reproducere sig selv. For bækørreden og stallingen er situationen mere truende idet eks. skønsmæssigt 20 % af måls ørrederne opfiskes af skarven.

Søren Larsen, DCV
Orienterede om Den store Lakseundersøgelse, et 4-årigt forskningsprojekt, der skal kaste nyt lys over flaskehalse i å-systemerne, belyse overlevelse af æg og yngel, smolt udtrækket, hvor op til 50 % opfiskes i Ringkøbing fjord, undersøgelse af kvaliteten af avlsarbejdet, genetisk status, nedgængernes overlevelse ect, ect.

Kåre, DSF
Smolt produktionen i Ribe å-system skønnes at være på ca. 10 % af tidligere med tilsvarende stort potentiale for forbedring i takt med vandløbsforbedring. Vadehavet rummer ikke ynglepladser for skarver, som derfor bedst bekæmpes ved bortskræmning/bortskydning fra rastepladser og der blev opfordret til at omdele viden om, hvor rastepladserne er. Tilladelse til bortskydning skal ske efter ansøgning. I perioden november-marts befinder der sig overvintrene skarver, til dels fra andre nordiske lande og de vil i et vist omfang jage i ferskvand. Sælerne, specielt gråsælen, er også en trussel mod vadehavslaksefiskene, men problemets omfang kendes ikke. DSF arbejder fortsat på en forbedring af skarvforvaltningen. Signalkrebsen breder sig, findes nu i Gram å opstrøms Gram. Vil formentlig brede sig og kan næppe opfiskes, men tilstedeværelse ved gydepladserne er særlig uønsket og bør søges opfisket der.

Niels Lodbjerg Michaelsen, SU
Som vandplejeansvarlig redegjorde han for aktiviteterne i den forgangne sæson, og de var mange. Målet er et løft i smoltproduktionen op mod 60.000 i 2020. En begrænsning – og – trussel mod dette mål er væsentlige problemer med rekruttering af frivillige til vandløbsrestaurering, og der var en stærk appel fra NLM , stærkt sekunderet af formanden – om at melde sig til dette ”livsnødvendige” arbejde, kontakt evt. til Niels Lodberg Michaelsen på 31718293

Asger Brodde, RSF
Takkede alle de fremmødte for deres opbakning. Langt de fleste af Sportsfisker foreningerne i Ribe å Systemet og Gels å Sammenslutningen mødte op. Ligeledes takkede formanden alle de frivillige medhjælpere i hele Ribe å systemet, for deres mangeårige arbejde og nuværende med vandrestaureringer.
Hjælp til selvhjælp jo flere etablerede gydebanker, jo flere fisk.
Vi vil alle det samme i SU, samarbejde på kryds og tværs og med kommunerne. Med fælles fodslag og frivillige kræfter kan vi om 5 år, få Danmarks bedste å.
Referent: Uffe Schrøder, RSF

Comments are closed.