Foreløbig laksefordeling 2014

Sådan ser laksefordelingen foreløbig ud…   Der er i 2014 tildelt 120 laks til Ribe å, heraf er 6 låst til buffer (antallet er ikke bestemt af SU, men dikteret ovenfra), 5 låst til B-vand og de resterende må opfiskes i A-vand. A-vand er defineret i den seneste bekendtgørelse, som områder af Ribe å hvor laksen forventeligt kan fanges. B- Vand er nogle af de øverste områder, hvor det er mere tvivlsomt om laksen når op før efter fredningen indtræder. Der afsættes igen i år foreningskvoter til de foreninger, hvor laksen først optræder sidst på sæsonen, dette gøres for at…

Fortsæt læsning

INFO MØDE onsdag den 5. februar kl. 19.00

Kære medlemmer af Ribe Sportsfisker Forening – Gels å Sammenslutningen – Sønderjysk Sportsfiskerforening – Ribe Vesterå og andre interesserede. I indbydes hermed til INFO MØDE onsdag den 5. februar kl. 19.00 Ribe Fritidscenter Simon Hansens Vej 8, 6760 Ribe. Tilmelding Asger Brodde mail : abrodde@hotmail.com telefon 20739648 senest søndag den 2. februar. Program : 1.Velkomst ved formand Asger Brodde RSF 2.Ribe Å – systemet – regulativer, vedligeholdelse, projekter og spørgsmål ved biolog Tomas Jensen Esbjerg Kommune. 3. Pause og Kaffe 4. Hvordan gik el fiskeriet 2013 ved formand Peter Petersen Gels å Sammenslutningen. 5. Pause 6. Orientering til medlemmer af…

Fortsæt læsning

Vigtig meddelelse til B medlemmer i RSF

Vigtig meddelelse til B medlemmer i RSF Ønsker du et A medlemskab  Såfremt du ønsker at blive A medlem i år 2014 eller senere, bedes du kontakte undertegnede hurtigst mulig, for at blive skrevet op på ventelisten efter første mølle princippet. Der er få pladser ledige og måske flere den 1. februar. Mer prisen for kontingent er kr. 640.- plus gebyr 1. år kr. 400.- Hilsen Asger Brodde Mail: abrodde@hotmail.com Telefon 2073 9648

Fortsæt læsning

Generalforsamling og infomøde 2014

Kære medlemmer,   Generalforsamlingen for 2014 bliver den 15. marts kl. 13. Sted: Ribe Fritidcenter Simon Hansens Vej 8 6760 Ribe.   Dagsorden iflg. vedtægter.   Husk evt. forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 1. februar 2014 iht. vedtægterne.   Der vil blive udsendt et skriftlig indkaldelse til medlemmerne i god tid, samt et skema til indsendelse af fiskerapport m.m.   Vi vil i januar indbyde vore medlemmer og alle interesserede til et info møde i februar måned i Ribe Fritidscenter. Esbjerg Kommune vil informere os vedr. det nye omløb i Ribe by m.m.   Hilsen Asger…

Fortsæt læsning

Kontingentstigning 2014

Bestyrelsen har besluttet at forhøje kontingentet fra kommende sæson med kr. 100.-, for både A og B medlemmer. For nye A medlemmer er gebyret det første år uændret med kr. 400.- Junior kontingentet er uændret. Kontingent priser fra 2014 er: A medlem kr. 1580,- B medlem kr. 940 Junior kr. 375,- Ud af kontingentet betales der kr. 343.00 til kontingent til Danmarks Sportsfisker Forening. Begrundelsen for kontingent stigningen er, at leje for vore fiskevande er steget. Mange af kontrakterne med lodsejerne er blevet genforhandlet og har dermed fået en prisleje forhøjelse. Vi har i den nye bestyrelse overtaget mange kontrakter…

Fortsæt læsning

Høring vedr. bekendtgørelsen

Hermed høring vedr. bekendtgørelsen om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb. Venligst find høringsmaterialet på nedenstående link til høringsportalen. https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17258 Bemærk: Høringsfrist den 6. december 2013 til: fiskeri@naturerhverv.dk

Fortsæt læsning

Plan for elfiskeri i Ribe Å systemet 2013

Plan for elfiskeri i Ribe Å systemet december 2013   Naturstyrelsen ønsker i år at registrere og mærke snæbler på de strækninger hvor Samarbejdsudvalget skal opfiske laks til avlsarbejde ved DCV. For at begrænse mængden af elfiskeri, foretages årets elfiskeri efter laks i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Samarbejdsudvalget.   Tirsdag den 3. dec – Mødested nedkørsel til Hovedengen Elfiskeriet og opfiskning af moderlaks foretages af Naturstyrelsen, der afleverer laksene til DCV´s bil på hovedengen. Naturstyrelsen stiller med fuldt mandskab og udstyr Der elfiskes først i Stampemølleåen og Skibbroen/Møllestrømmen og til sidst i Hjortvad Å fra sammenløbet op til sandfanget…

Fortsæt læsning

Referat fra Info møde d. 03/11-13

Referat fra Info møde i K2. SØNDAG d 3 november 2013. Fremmødte: der var 26 fremmødte medlemmer af RSF. Asger Brodde (AB) bød velkommen og indledte mødet med en gennemgang af, hvordan bestyrelsen arbejder og er bygget op (selvstyrende udvalg) og med en kort forklaring af, hvilke nøgleord, bestyrelsen fra dag 1. var enige om, skulle være dækkende for bestyrelsens arbejde, herunder: tillid, åben- & ærlighed, selvstændighed og ansvarlighed mm. AB oplæste redegørelsen fra bestyrelsen, omkring Jørgen Frost’ og Elsebeth V. Andersens udtrædelse af bestyrelsen; denne forefindes på RSFs hjemmeside og er lagt på d. 31/10. AB redegjorde for den…

Fortsæt læsning

Info fra bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt ekstraordinær bestyrelsesmøde den 29. oktober. Efter Jørgen Frost og Elsebeth V. Andersen har valgt at stoppe, har bestyrelsen konstitueret sig: Ny kasserer er Jesper R. Hammer, der også samtidig er trådt ind i bestyrelsen efter Elsebeth. Jesper var tidligere 2. suppleant og har rådgivet os i regnskab. Jesper er til daglig ansvarlig for regnskab og økonomi. Jesper vil forestå alt regnskab og ind og udbetalinger. Asger Brodde overtager alt kontakt til medlemmer samt nye medlemmer vedr. medlemsregistrering, betaling og gæstekort m.m. Bestyrelsesmedlem Erik Schultz er valgt til næstformand og administrator for klubhuset K2. Al kontakt vedrørende udlejning…

Fortsæt læsning